Logo 24G
0 0,00

Warunki usługi

WARUNKI PRAWNE

WARUNKI DOSTĘPU I WYKORZYSTANIA STRONY INTERNETOWEJ

1 OGÓLNE ASPEKTY.

1.1 Dane identyfikacyjne „Dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego” (24Genetics SL)

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informujemy, że 24Genetics SL – którego nazwa handlowa tego portalu to 24Genetics.com – (dalej „24Genetics.com”), jest firmą zarejestrowaną w Madryckim Rejestrze Handlowym, o numerze CIF B86093812, jest właścicielem działalności prowadzonej m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://www.24Genetics.com. Siedziba 24Genetics.com znajduje się przy ulicy Juan Montalvo 17 w Madrycie, Hiszpania, a adres handlowy znajduje się w Paseo de la Castellana 95 15A 28046 w Madrycie, Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz skontaktować się z adresem handlowym, a także poprzez e-mail: [email chroniony].

1.2 Akceptacja i ważność warunków ogólnych.

Zarówno nawigacja, jak i korzystanie i / lub nabycie którejkolwiek z usług oferowanych na tej stronie przypisuje Użytkownikowi warunek i oznacza pełną i bez zastrzeżeń akceptację każdego z Warunków Ogólnych (zwanego dalej "Regulaminem"). "Warunki ogólne") obowiązujące w momencie, w którym Użytkownik, jako Użytkownik (dalej "Użytkownik"), uzyskuje dostęp do strony https://www.24Genetics.com (dalej "strona internetowa" lub po prostu "Internet"). 24Genetics.com może w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmienić niniejsze Warunki Ogólne poprzez zamieszczenie takich zmian na stronie, więc mogą być znane przez użytkowników przez cały czas, zastrzegając sobie prawo do jednostronnej zmiany w w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentację, konfigurację i zawartość strony internetowej, a także warunki wymagane do jej wykorzystania. Dlatego 24Genetics.com zaleca Użytkownikowi drukowanie lub zapisywanie, a w każdym przypadku zapoznanie się z Ogólnymi warunkami każdorazowego dostępu do strony internetowej. Podobnie, zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, całości lub części usług oferowanych na Stronie.

2 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ.

2.1 Korzystanie ze strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, warunki te, moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządku publicznego, odpowiadając na 24Genetics.com lub osób trzecich za szkody może to być spowodowane w wyniku naruszenia wspomnianego obowiązku. Użytkownik nie może używać stronę internetową dla nielegalnych celów lub efektów, co jest sprzeczne z postanowieniami tych zaszkodzić praw i interesów innych Warunków Ogólnych lub w jakikolwiek sposób szkody, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę internetową lub serwer, na którym jest hostowany, lub uniemożliwić jego normalne korzystanie lub przyjemność. W przypadkach, gdy jest to niezbędne do korzystania z któregokolwiek z usługi zawarte na stronie internetowej, wpisując nazwę użytkownika (zwany dalej „login”) i hasło (dalej „hasło”), użytkownik zobowiązuje się do sumiennego korzystanie nie udostępniają osobom trzecim Twój login i hasło i musi powiadomić 24Genetics.com niezwłocznie, utraty, kradzieży lub innych okoliczności, które mogły skompromitowanych tajności niego.

Obowiązki użytkownika 2.2.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i spełniać specjalne ostrzeżenia i instrukcje zawarte w nim lub na stronie internetowej i zawsze postępować zgodnie z przepisami prawa, normami i wymogami moralnymi dobrej wierze, przy użyciu staranności stosownie do charakteru usług korzystają powstrzymanie się od korzystania z serwisu w sposób, który może utrudniać, uszkodzenia lub zakłócić normalne funkcjonowanie, własności lub praw 24Genetics.com, ich dostawcom, pozostałym użytkownikom lub, ogólnie rzecz biorąc, stronom trzecim. W szczególności, i bez sugerowania jakiegokolwiek ograniczenia zobowiązania przyjętego przez Użytkownika ogólnie, zgodnie z poprzednim paragrafem, Użytkownik zgadza się, korzystając z Witryny, jak również w zakresie świadczenia usług na rzecz: (I) w przypadku rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego dostarczenia danych i ich aktualizacji; (II), aby nie wprowadzać, przechowywania i rozpowszechniania lub ze strony internetowej, wszelkich informacji lub materiału, który jest zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, groźby, ksenofobiczne, podżega przemoc, dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię lub jakikolwiek inny warunek lub okoliczności społeczne lub osobiste (str. np. w sprawach dotyczących zdrowia) lub w jakikolwiek sposób narusza porządek moralny, porządek publiczny, prawa podstawowe, swobody publiczne, honor, prywatność lub wizerunek stron trzecich oraz ogólnie obowiązujące przepisy; (III), aby nie wprowadzać, przechowywać lub przesyłać za pośrednictwem Serwisu dowolny program komputerowy, danych, wirusami, kod, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych lub dowolny inny instrument lub urządzenie elektroniczne lub fizyczną, która jest zdolna do powodowania szkód na stronie internetowej, w którejkolwiek z usług oferowanych na stronie internetowej, lub któregokolwiek z urządzeń, systemów lub sieci 24Genetics.com każdy użytkownik, 24Genetics.com dostawców lub w ogólnym osobom trzecim lub w inny sposób być w stanie spowodować jakiekolwiek zmiany lub uniemożliwić ich normalne działanie; (IV), aby właściwie zabezpieczyć się login i hasło, które jest dostarczane przez 24Genetics.com użytkownikom jako identyfikatory i klucze dostępu do usług oferowanych na stronie internetowej, nie zgadzając się na przeniesienie jej wykorzystania lub zezwolenia dostęp do nich od stron trzecich, zachowując bezpieczeństwo 24Genetics.com i zakładając, że Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody, które mogą wynikać z ich niewłaściwego użytkowania.

Zastrzeżenie 2.3

24Genetics.com ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które może ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z Witryny, gdy szkody te są bezpośrednio z nią związane. Jeśli chodzi o informacje i treści zawarte na stronie internetowej lub które mogą być dostępne następujące linki ustalonych w niej 24Genetics.com nie gwarantuje w żaden sposób, a dostęp w danym momencie takich informacji i treści lub jego dokładność lub jej rzeczywista lub aktualizacji lub przydatności lub przydatności do celów Użytkownikowi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z przesyłu, dystrybucji, magazynowania, dostępności, recepcji, uzyskiwanie lub uzyskiwanie dostępu do treści zawartych na stronie internetowej lub do tych, do których uzyskano dostęp w wyniku zawartych w nim odsyłaczy. 24Genetics.com zwalnia się (a Użytkownik akceptuje to) od wszelkiej odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieautoryzowane użycie loginu i hasła oraz za brak staranności Użytkownika w zachowaniu tajemnicy. Podobnie 24Genetics.com ZRZEKA (a użytkownik akceptuje to) od odpowiedzialności za szkody dowolnego rodzaju, które mogą pojawić się, będzie wyłącznie i nie ograniczają się do: (i) obecność wirusów lub innych pierwiastków szkodliwych na stronie internetowej lub na stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem odsyłaczy ustanowionych w tym, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub plikach Użytkowników; (II) interferencyjne, pominięcia, przerwy, usterek i / lub rozłączenia w funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego lub urządzenia i komputery użytkowników motywowane przyczyn niezależnych 24Genetics.com, które zapobiegają lub opóźniają świadczenia usługi lub nawigacja przez system i stronę internetową; (III) opóźnienia lub blokady wynikające z niedostatków lub przeciążeń Internetu lub innych systemów elektronicznych; (IV) które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez bezprawne włamania poza kontrolą Witryny i które nie są powiązane z 24Genetics.com; (V) rozbieżności informacji, dokumentacji i / lub innej treści strony internetowej, które mogą istnieć między wersją elektroniczną a wersją drukowaną; (VI) niemożność świadczenia usługi lub udzielenia dostępu z przyczyn niezależnych od 24Genetics.com, należnych Użytkownikowi, stronom trzecim lub okolicznościom siły wyższej. 24Genetics.com odpowiedzialność odnośnie wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być zainteresowane opłata nie przekracza w każdym przypadku, na podstawie wyraźnego porozumienia między stronami, suma określona każdorazowo w szczególnych warunkach eksploatacji zakupionych.

2.4 Korzystanie z hiperłączy.

Użytkownik Internetu, który chce wprowadzić linki z własnych stron internetowych do strony internetowej, musi przestrzegać poniższych warunków, nie ignorując tego samego, co obowiązki wynikające z Prawa. Link będzie tylko link do strony głównej lub Główna strona strony internetowej, ale nie będzie można jej odtworzyć w żaden sposób (linki śródliniowe, kopie tekstów, grafiki itp.). W każdym razie zabronione będzie, zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującym w dowolnym momencie, ustanowienie ram lub ram dowolnego rodzaju, które dotyczą strony internetowej lub umożliwienie wyświetlania treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż adresy strony. Internet i, w każdym razie, oglądany wraz z zawartością poza Witryną w taki sposób, że: (I) wytwarza, lub może powodować, błąd, dezorientację lub oszustwo u użytkowników dotyczące prawdziwego pochodzenia usługi lub Treści; (II) przypuśćmy do aktu porównania lub nieuczciwego naśladowania; (III) służy czerpaniu korzyści z renomy marki i prestiżu 24Genetics.com; lub (IV) w jakikolwiek inny sposób jest zabroniony przez obowiązujące przepisy. Nie były one wykonane od strony, która wprowadza link nieprawdziwe, niedokładne lub błędne na 24Genetics.com, jego kierownictwa, pracowników, klientów i jakości świadczonych usług. W żadnym wypadku nie powinna być wyrażona na stronie, na której link 24Genetics.com wyraził zgodę na umieszczenie linku lub inaczej sponsorów współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje służby nadawcy znajduje. Zabrania się korzystania z nazwy, znaku graficznego lub mieszanego lub innych znaków rozpoznawczych 24Genetics.com obrębie strony nadawcy wyjątkiem dopuszczonych przez prawo lub wyraźnie upoważnione na piśmie przez 24Genetics.com i gdzie dozwolone, w takich przypadkach bezpośredni link do strony internetowej w sposób określony w niniejszym punkcie. Strona zawierająca link są zgodne z prawem i nie może w żadnych okolicznościach świadczyć lub link do własnej treści lub osób trzecich, że: (i) są niezgodne lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, brutalne, rasistowski itp.); (II) wywołuje lub może wywołać użytkownikowi fałszywe wrażenie, że 24Genetics.com popiera, wspiera, przylega lub w jakikolwiek sposób wspiera idee, oświadczenia lub wyrażeń, legalnych lub nielegalnych, nadawcy; (III) są nieodpowiednie lub niezwiązane z działalnością 24Genetics.com w zakresie miejsca, treści i przedmiotu strony internetowej nadawcy. Podobnie, Użytkownik nie musi znajdować się na stronie internetowej dowolnego hiperłącza (dalej „link”) skierowanej do strony internetowej zawierającej informacje lub nielegalne, sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami powszechnie akceptowanych treści i porządku publicznego.

2.5 Polityka ochrony danych osobowych.

24Genetics.com zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony sfery prywatności użytkownika strony internetowej, dla której opracował Politykę ochrony danych osobowych, która zawiera twoją wiedzę, tak aby Użytkownik swobodnie i dobrowolnie decydował, czy chcesz zapewnić do 24Genetics.com danych osobowych, które mogą być wymagane lub uzyskane podczas korzystania z tej strony i / lub żądania jakichkolwiek oferowanych w niej usług. 24Genetics.com zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, swojej Polityki ochrony danych osobowych w celu dostosowania jej do aktualnych przepisów przez cały czas. Aby zażądać informacji lub, w stosownych przypadkach, przystąpić do zawierania umów lub nabywania oferowanych usług, Użytkownicy muszą wcześniej dostarczyć 24Genetics.com pewne dane osobowe, które będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zapytaniach, w stosownych przypadkach, w celu sformalizowania umowy na odległość, zarządzaj, administruj, pożyczaj, rozszerzaj, ulepszaj i dostosowuj usługi oferowane na stronie. Jak również realizacja działań promocyjnych i reklamowych w dowolny sposób, który może być interesujący. Zgodnie z ustawą organiczną 15 / 1999, 13 z grudnia, o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „LOPD”), Użytkownik będzie miał prawo dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu zgodnie z przepisami w wigoru w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych zgodnie z powyższymi ustępami, które mogą być kierowane do takich celów za pomocą fotokopii dowodu tożsamości, paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości na podany adres kontaktowy. Zainteresowane strony są informowane, że mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania i odwołania pod następującym adresem: Paseo de la Castellana 95 15A 28046 w Madrycie, Hiszpania, lub na adres e-mail [[email chroniony]] Użytkownik wyraźnie akceptuje włączenie danych zebranych podczas przeglądania strony internetowej lub dostarczonych przez wypełnienie dowolnego formularza, jak również tych uzyskanych ze stosunku handlowego i / lub dostarczenia zakupionych usług, w pliku, o którym mowa powyżej , Z drugiej strony, w przypadku zatrudniania / korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem sieci Web, które wymagają przetwarzania danych szczególnie wrażliwych (zdrowotnych), użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez pracowników 24Genetics.com tym odbędzie się ono w ramach obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, zapisaną w art 10 LOPD, przyjmując środki bezpieczeństwa określone w królewskim dekretem 1720 / 2007 od 21 grudnia zatwierdzanie regulaminu wdrażające LOPD ( zwane dalej "rozporządzeniem LOPD"). Podczas zbierania danych, w każdej części strony internetowej, gdzie takie dane wymagane, użytkownik zostanie powiadomiony, poprzez hiperłącze, czy w samym formularzu, obowiązkowe lub niepobieranie takie dane. 24Genetics.com zobowiązuje się do korzystania z danych w pliku do poszanowania ich poufności i używać zgodnie z przeznaczeniem pliku, a do wypełnienia obowiązku, aby ją utrzymać i przyjmują wszelkie środki, aby zapobiec zmianom, utratę, leczenie lub nieuprawniony dostęp, zgodnie z rozporządzeniem LOPD i innymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie w dowolnym momencie. Wreszcie, w przypadku osób niepełnoletnich ich dane osobowe i informacje genetyczne będą również wykorzystywane jako poufne, dając pierwszeństwo w każdym razie zainteresowanie dziecka ponad wszelkie inne, zgodnie z przepisami ustawy organicznej 1 / 1996 z 15 stycznia , Prawnej ochrony nieletnich.

2.6 Korzystanie z plików cookie.

Witryna ma "ciasteczka", które umożliwiają 24Genetics.com uzyskanie serii danych od Użytkowników. Czym są pliki cookie? Pliki cookie to pliki tekstowe i liczby zawierające niewielkie ilości informacji, które można przesłać na urządzenie Użytkownika (komputer, smartfon, tablet ...) podczas odwiedzania naszej witryny. Mimo że pliki cookie są wysyłane do urządzenia, nie są one w stanie uzyskać dostępu do danych osobowych ani przesyłać wirusów, a jedynie śledzą nawigację na stronie internetowej. Jeśli odwiedzasz naszą witrynę ponownie, te pliki cookie są wysyłane z powrotem do naszej witryny lub innej witryny, która rozpoznaje plik cookie, co pozwala nam rozpoznać urządzenie. W jaki sposób używamy plików cookie? Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają łatwiejszą nawigację między różnymi stronami, zapamiętują preferencje użytkownika, a my wykorzystujemy je w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Obecnie używamy plików cookie sesji, a także plików technicznych, personalizacyjnych, analitycznych i reklamowych. Te ostatnie umożliwiają zarządzanie przestrzeniami reklamowymi wyświetlanymi w Internecie na podstawie kryteriów takich jak zawartość lub częstotliwość reklam. Na koniec zaznacz, że korzystamy z Google Analytics. Ten plik cookie służy do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny. Używamy tych informacji do kompilowania raportów i jako elementu pomocy do ulepszania strony internetowej. Nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim. Plik cookie gromadzi informacje anonimowo, co oznacza, że ​​nie może zostać powiązany z powrotem do użytkownika. Gromadzi dane, takie jak liczba odwiedzających, którzy korzystali z naszej witryny internetowej, skąd użytkownicy odwiedzają witrynę i jakie strony odwiedzili. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności online. Tutaj znajdziesz informacje na temat prywatności w Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Pliki cookie sieci społecznościowej? Z drugiej strony sieci społecznościowe, z którymi 24Genetics.com współdziała w witrynie, wykorzystują pliki cookie w swoich przyciskach do udostępniania. 24Genetics.com nie ma żadnej interwencji, kontroli ani informacji o wynikach, jest obowiązkiem każdej sieci społecznej. Gdy Użytkownik rejestruje się za pomocą poświadczeń sieci społecznościowej, autoryzuje odpowiednią sieć społecznościową, aby zachować trwały plik cookie, który zapamiętuje jego tożsamość i gwarantuje dostęp do czasu wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć wspomniany plik cookie i odwołać dostęp, aktualizując swoje preferencje w odpowiedniej sieci społecznościowej. 24Genetics.com zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z warunkami użytkowania i politykami prywatności oraz plikami cookie wykorzystywanych sieci społecznościowych. Jak mogę wyłączyć pliki cookie? Możesz wybrać opcję, którą Twój komputer otrzymuje ostrzeżenie za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Aby to zrobić, musisz przejść do menu konfiguracji przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Chrome ...). Każda przeglądarka jest inna, dlatego zalecamy sprawdzenie menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak poprawnie ustawić pliki cookie. Pamiętaj jednak, że możliwe jest, że jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mieć dostępu do niektórych funkcji, dzięki którym nasza strona będzie bardziej wydajna. Jeśli nie chcesz, aby dane z twoich wizyt były przekazywane przez Google Analytics, możesz zainstalować Google Analytics Wyłączanie dodatku dla przeglądarek. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat instalacji i deinstalacji wspomnianego uzupełnienia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Strony wymienione powyżej nie są witrynami 24Genetics.com i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

2.7 Własność intelektualna i przemysłowa.

Zawartość strony internetowej (zwanej dalej „content”), w tym, ale nie ograniczone, niewyłączne, tekst, fotografie, grafiki, obrazy, ikony, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne, jak również projektowanie graficzne i Kody źródłowe stanowią własność intelektualną 24Genetics.com lub stron trzecich, które przypisały swoje wykorzystanie 24Genetics.com. Treść ta jest chroniona prawem krajowym i umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw własności intelektualnej, które mają zastosowanie. Podobnie, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub logo jakiegokolwiek rodzaju pojawiające się na stronie internetowej są własnością osób trzecich 24Genetics.com lub, gdzie właściwe, dopuszczonych 24Genetics.com integracji i wykorzystania na stronie internetowej , Wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej na tej stronie są prawnie zastrzeżone, a dostęp do niej lub jej użytkowanie przez użytkownika nie powinno być w żaden sposób traktowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa użytkowania na jakimkolwiek aktywny, którego własność lub własność odpowiada 24Genetics.com lub stronom trzecim. Całkowite lub częściowe powielanie w jakikolwiek treści środki, znaków towarowych, nazw handlowych i znaków graficznych dowolnego rodzaju, w tym na stronie internetowej, jak również sprzedaży, transferu, dzierżawy, dystrybucji, komunikacji publicznej, przekształcania lub jakiegokolwiek innego wykorzystania jeśli chcesz je przekazać, bez uprzedniej wyraźnej zgody ich właściciela, jest to całkowicie zabronione i będzie ścigane w trybie cywilnym oraz, w stosownych przypadkach, karnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i umowami międzynarodowymi.

3 WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG OFEROWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

3.1 Informacje przed zatrudnieniem.

Te ogólne warunki umowy, wraz z dokumentem „świadomej zgody” i szczególnych warunków, które mogą zostać ustanowione, wyraźnie regulują stosunki powstałe pomiędzy 24Genetics.com i użytkowników, którzy zamówienia usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej. Informujemy, że w każdym przypadku język, w którym umowa między 24Genetics.com a Klientem zostanie dopracowany, będzie językiem hiszpańskim. Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiego systemu prawnego: w 34 / 2002 Law Society usług informacyjnych i handlu elektronicznym, ustawy 7 / 1998 w Ogólnych Warunkach Umowy, prawo 7 / 1996 rozporządzenia w sprawie handlu detalicznego, przepisy dotyczące ochrony konsumentów i użytkowników oraz liczba przepisów prawnych mających zastosowanie. Wykorzystanie i / lub nabycie jakiejkolwiek usługi oferowanej za pośrednictwem strony internetowej oznacza akceptację jako Użytkownika, bez zastrzeżeń jakiegokolwiek rodzaju, do każdego z tych Ogólnych warunków, a także do szczególnych warunków, które w Wasz przypadek, zarządzaj przejęciem. W związku z tym, że Użytkownik zgadza 24Genetics.com usługi są ograniczone, głównie następujące kwestie wynikające z badań genetycznych: (i) większość badań naukowych i genetyczne są prowadzone w populacji kaukaskiej (białej); dlatego możliwe jest, że interpretacje dostarczone przez 24Genetics.com nie są ważne w przypadku, gdy Użytkownik nie należy do wyżej wymienionej rasy; (ii) jako kontynuacja tego, co wskazano w punkcie (i) powyżej, relacje chorób genetycznych są zwykle oparte na tożsamości etnicznej, a badania koncentrują się na ograniczonej populacji; Tak więc, badania te mogą dostarczyć wiedzy o określonej populacji, a nie pojedynczy element, a także stosunki nie były badane w dużych populacjach, więc nie mogą być ważne dla innych populacji; oraz (iii) badania genetyczne postępują z dnia na dzień i, w konsekwencji, aktualna wiedza na temat genetyki niektórych chorób lub indywidualnych warunków może być częściowa i niedokładna. Tak więc, jako kontynuacja powyższego, Użytkownik wyraża zgodę, że nie 24Genetics.com zagwarantować, że jego usługi (w tym wyniki) są wolne od błędów, są 100% dokładny, niezawodny i bezpieczny, mają ciągłość czasową lub spełniać pewne oczekiwania część użytkowników. 24Genetics.com informuje, że w celu przeprowadzenia procedury nabywania usług są opisane w niniejszych Warunkach i te specyficzne należy umieścić na ekranie podczas nawigacji, dzięki czemu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje te procedury, jak konieczne, aby uzyskać dostęp do usług oferowanych na stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje i / lub korekty danych dostarczonych przez Użytkowników podczas nawigacji będą możliwe i muszą być przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie internetowej. Usługi oferowane na stronie internetowej wraz z ich charakterystyką i cenami pojawią się w odpowiednim katalogu na ekranie. 24Genetics.com zastrzega sobie prawo do decydowania w dowolnym momencie o usługach i, jeśli dotyczy, produktach, które są zawarte i oferowane Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej. W ten sposób 24Genetics.com może w dowolnym momencie dodać nowe usługi i / lub produkty do tych zawartych na stronie internetowej, rozumiejąc, o ile nie postanowiono inaczej, że będą one podlegać postanowieniom Ogólnych Warunków żywotność w tym czasie.  BARDZO WAŻNE: Użytkowników tej strony internetowej powinny być ponad 18 roku i należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w różnych ekranach strony WWW, aby sformalizować pożądanego zakupu. Użytkownik może uzyskać dostęp do strony internetowej, ale nie może wejść do każdego zakupu, jeśli zamieszkałego w kraju lub terytorium, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące prawo zatrudnić z usług 24Genetics.com. W takich przypadkach, dostępność strony internetowej nie może zakwalifikować jako oferta przez 24Genetics.com swoich usług dla osób korzystających z internetu z takich krajów lub terytoriów. W przypadkach, gdy 24Genetics.com usługi mają być zatrudniony nieletni, będzie zobowiązany do być rodzicem lub, jeśli ma to zastosowanie, które z nich sprawowanie władzy rodzicielskiej, którzy zatrudnić służby. W przypadku braku rodziców, właściciel opieki jest jedynym, który może zawrzeć umowę z 24Genetics.com. Dla usług świadczonych 24Genetics.com są nieletni, którzy posiadają władzę rodzicielską musi udowodnić, że punkt po telematycznego wysyłce 24Genetics.com skan swojego identyfikatora oraz dowód tożsamości dziecka, jeśli już dispusiese jego, i Książka rodzinna. W przypadku braku identyfikatora skan paszportu lub podobnego tożsamości (zarówno rodzic / posiadacz rodzicielski i dziecka, jeśli jest już w posiadaniu paszportu lub równoważnego identyfikacji) zostać przekazane. Jeżeli wnioskodawca 24Genetics.com usługi obniżyć opiekuna, musisz udowodnić, że stan remisji przez telematycznego skanowanego odpis orzeczenia sądu lub celu mianowania go, wraz z jego ID i ID dziecka, jeżeli Już to miałem. W przypadku braku identyfikatora, skan paszportu lub równoważnego identyfikacji (zarówno opiekuna i dziecka, jeżeli jest on już w posiadaniu paszportu lub równoważnego identyfikacji) zostać przekazane. 24Genetics.com w żaden sposób odpowiedzialny za prawdziwości oświadczeń złożonych przez tych, którzy deklarują się jako posiadacze władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, dla którego każdy z usług opisanych na stronie internetowej są zatrudnieni. 24Genetics.com nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację autentyczności dokumentacji dostarczonej przez tych, którzy podpisują umowę w imieniu osoby nieletniej. 24Genetics.com będzie utrzymywać komunikację tylko z użytkownikami w wieku ustawowym.

3.2 Procedura nabywania usług.

Na zakup usług 24Genetics.com, użytkownik musi jedynie wypełnić formularz rejestracyjny z wymaganymi danymi, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać wyboru żądanej usługi, a raz przyjął te warunki i podsumowanie zakupu, w którym szczegóły usługi / usług, które chcesz nabyć, są powiązane, podaj informacje dotyczące płatności - w zależności od rodzaju płatności istniejącej w każdym przypadku-. Informacje dostarczone przez użytkownika do 24Genetics.com podczas procesu zawierania umów muszą być kompletne, prawdziwe i aktualne.

3.3 Potwierdzenie zakupionej usługi i instrukcje dotyczące jej użytkowania.

Gdy 24Genetics.com potwierdzi płatność dokonaną przez Użytkownika, w maksymalnym czasie 24 godzin, ten ostatni otrzyma e-mail z potwierdzeniem, za pośrednictwem którego zostanie poinformowany o dokonanym zakupie, oraz W każdym przypadku zostaną wskazane kroki, które należy wykonać. Jeśli, wyjątkowo, Użytkownik Kupujący nie otrzyma e-maila potwierdzającego w maksymalnym okresie 24 godzin, powinien skontaktować się z 24Genetics.com, aby zgłosić incydent na adres e-mail [email chroniony]. W każdym przypadku, po sformalizowaniu zakupu, Użytkownik musi zaakceptować określone warunki, które będą dostępne przez cały czas na stronie internetowej, za pośrednictwem której dokonał zakupu. Ponadto, poprzez nabycie 24Genetics.com każdą usługę zgadzasz i gwarantuje, że: (i) pod warunkiem, że próbka śliny wynosi od użytkownika lub osoby, dla której ma zakontraktowaną usługę, a nie on stosowanie wszelkich przepisów, które zabraniają mu dostarczania wspomnianej próbki; (ii) że Użytkownik nie działa lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z firmami ubezpieczeniowymi, firmami zdrowotnymi lub innymi stronami trzecimi, które mogą mieć komercyjne interesy w poznaniu wyników usługi zakontraktowanej za pomocą 24Genetics.com; oraz (iii) nie nabywa usługę 24Genetics.com w celu odsprzedaży, kopiowanie, reprodukowanie lub wykorzystać komercyjnie w jakikolwiek sposób, ani w celu krytykować, uszkodzenie lub dokonywania jakiegokolwiek czynu sprzecznego z 24Genetics.com i działania Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne pobranie próbki zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu. W przypadku, gdy nie była w stanie wydobyć wystarczającą ilość DNA z niewłaściwego pobierania próbki, użytkownik musi zapłacić koszty zestawie, wysyłki i przetwarzać nową próbkę o wartości 50 € za uczestnika.

3.4 Cena i metoda płatności.

Ceny obowiązujące w momencie dokonywania zakupu to ceny, które pojawiają się na ekranie (w każdym przypadku z obowiązującym podatkiem), na stronie podsumowania, po dokonaniu zakupu, z wyjątkiem błędów typograficznych. Ceny zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie podatki, stawki i / lub daniny naliczone w wyniku nabycia usług, a także wszelkie inne wydatki, które mogą z tego wyniknąć, zostaną opłacone przez Użytkownika. Gdy tylko Użytkownik wybierze usługę do jej zakupu, w opisie na ekranie pojawi się kwota tej usługi, a także, jeśli dotyczy, odpowiednia kwota kosztów wysyłki. Zakupy, w zależności od usług, które mają zostać zakupione, mogą być opłacone w dowolny z poniższych sposobów: - Przelew bankowy - Karta kredytowa PayPal (Visa, Master Card lub American Express): Zapłata ceny za zakupione usługi i koszty wysyłki Koszty, które pojawią się na ekranie, można dokonać kartą kredytową lub debetową. Jako system płatności elektronicznych 24Genetics.com zainstalował bramkę płatności w handlu elektronicznym, którą podpisała z PayPal, Inc. Wszystkie dane dostarczone w tym celu są szyfrowane, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Są hostowane na bezpiecznym serwerze certyfikowanym zgodnie z protokołem SSL (Secure Sockets Layer). Protokół ten jest powszechnie obsługiwany przez główne przeglądarki i gwarantuje Użytkownikowi: (I) tożsamość odbiorcy jego danych (nie podszywanie się pod sprzedawcę), (II) poufność przekazanych przez niego informacji, (III) integralność (nie manipulowanie) dostarczonymi przez niego informacjami. Podobnie 24Genetics.com oświadcza, że ​​w żadnym wypadku nie przechowuje w żaden sposób danych dostarczonych przez Użytkowników za pośrednictwem bramki płatności i że są one przechowywane tylko w czasie dokonywania zakupu, płatności i do upływu terminu upłynęło wycofanie. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo posiadaczom kart kredytowych, na ich kartach umieszczono trzycyfrowy numer, który służy jako kod identyfikacyjny do weryfikacji fizycznej obecności karty podczas transakcji internetowych. Ten trzycyfrowy numer jest wydrukowany na odwrocie Twojej karty (w miejscu na podpis), zaraz za numerem karty. Aby zapobiec nieuczciwym transakcjom kartami kredytowymi, wspomniane cyfry kontrolne zostaną poproszone o potwierdzenie operacji.

3.5 Wycofanie zamówień.

Polityka zwrotu 24Genetics.com jest następująca: Zwracana kwota podlega następującym warunkom: - Kwota zakupu zostanie zwrócona z karą w wysokości XUMUM €. - Jeśli już wysłałeś próbkę do naszego laboratorium, nie możesz przystąpić do zwrotu wypłaconej kwoty. Jeśli, wyjątkowo, Kupujący miał jakiekolwiek problemy związane z zamówieniem, powinieneś skontaktować się z 125Genetics.com, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres [email chroniony] lub dostęp do formularza zwrotu w Internecie.

3.6 Komunikacja między stronami - obsługa klienta.

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków oraz dla wszelkiej komunikacji, która jest niezbędna między 24Genetics.com a Użytkownikiem, musi on skontaktować się z Obsługą Klienta pocztą elektroniczną (wysłał wiadomość na następujący adres: [email chroniony]) Lub pisząc do Działu Obsługi Klienta: BTL Paseo de la Castellana 95 roślin 15A, Madryt, 28046, Hiszpania 24Genetics.com komunikacyjnego Użytkownikowi zostaną wykonane zgodnie z danymi dostarczonymi przez niego zarejestrować. Użytkownik wyraźnie zgadza się do wszystkich komunikatów dotyczących użytkowania strony internetowej i / lub zakup usług, używanie niezaszyfrowanej poczty elektronicznej jako ważnego na odpuszczenie takiej procedury łączności. 24Genetics.com Użytkownik nie zwalnia z odpowiedzialności za przechwycenie lub dostępu do e-maili przez osoby nieuprawnione, a także wszelkie szkody, które użytkownik może wystąpić na skutek wirusów komputerowych, awarii sieci lub podobnych sprawach, chyba które można było przypisać bezpośrednio do 24Genetics.com.

3.7 Użyj i przechowywania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 24Genetics.com określa praktyki i ograniczenia w odniesieniu do korzystania z jego usług, w tym m.in. maksymalną liczbę dni, przez które zawartość może być przechowywana, maksymalną ilość miejsca na dysku, którą można wykorzystać do przechowywania danych jego konto lub maksymalną liczbę razy, do których użytkownik może uzyskać dostęp w określonym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 24Genetics.com może w dowolnym momencie dowolnie modyfikować te ogólne praktyki i ograniczenia.

3.8 Nieważność

Jeżeli którykolwiek z zapisów w OWU zostać uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub nieskuteczne naruszają obowiązujące prawo, nie uznaje się za subsisting Warunki Ogólne we wszystkim innym, chyba że jest to Klauzula, której ważność zależy od ważności Warunków Ogólnych lub ich zniesienia, decyduje o znacznym zmniejszeniu równowagi wzajemnych korzyści stron. W takim przypadku Użytkownik i 24Genetics.com będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie klauzuli / y uznanych za nieważne lub nieskuteczne oraz środki, które są bardziej zgodne z zamierzonym celem.

3.9 Rozstrzyganie kontrowersji. Prawodawstwo i obowiązująca jurysdykcja.

W przypadku pojawienia się konfliktu lub rozbieżności w interpretacji lub stosowaniu niniejszych warunków umownych, obie strony z wyraźnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek jurysdykcji zrzekają się sądów i trybunałów w Madrycie (Hiszpania). Wszystko to bez uszczerbku dla możliwości Klienta, aby udać się do Konsygnacyjnej Rady Arbitrażowej w celu ich rozgraniczenia.

  0
  koszyk
  Twój koszyk jest pusty
   Oblicz koszty dostawy
   Zastosuj kupon