Ochrona Danych Genetycznych

“24GENETICS, S.L. ” (dalej: 24Genetics) gwarantuje ochronę Państwa osobistych danych genetycznych, ściśle podlegając przepisom ustawy 14/2007, z dnia 3 lipca 2007 r., o badaniach biomedycznych, a ponadto przepisom ustawy organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia 1999 r., o ochronie danych osobowych (aby poznać naszą ogólną politykę prywatności lub ogólną ochronę danych osobowych, proszę zapoznać się z dokumentem wyświetlanym na stronie internetowej 24Genetics: “OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI”).

Po podjęciu tego fundamentalnego zobowiązania, w niniejszym dokumencie poinformujemy Cię o miejscu, w którym zostanie przeprowadzona analiza DNA (jeśli zleciłeś tę usługę), tożsamości osób, które będą miały dostęp do Twoich wyników (jeśli takie będą) lub do Twoich danych genetycznych (jeśli już bezpośrednio przekazałeś RAW DATA ze swoimi danymi genetycznymi), przeznaczeniu Twojej próbki biologicznej po zakończeniu analizy (jeśli takie będzie), przechowywaniu Twoich danych genetycznych i wykorzystaniu tych danych, a także o wyjątkowym przekazaniu Twoich informacji genetycznych członkom Twojej biologicznej rodziny.
Umawiając się na usługi 24Genetics, rozumiemy, że zapoznali się Państwo z warunkami związanymi z informacjami o ochronie danych genetycznych, wyrażając na to zgodę.

 

I. MIEJSCE WYKONANIA ANALIZY GENETYCZNEJ (JEŚLI DOTYCZY)

W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną, zostanie ona wykonana w laboratorium znajdującym się w Danii, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; specyficzna analiza egzomu zostanie wykonana w laboratorium znajdującym się w Lugo, c/ María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; i wreszcie, również specyficzna analiza genomu zostanie wykonana w laboratorium znajdującym się w Granadzie, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Wszystkie trzy laboratoria są związane z 24Genetics i wszystkie trzy są również ośrodkami spełniającymi wszystkie wymagania jakościowe i posiadającymi wykwalifikowany personel do tego celu.
Laboratoria te nie będą poszukiwać w Twojej próbce żadnego czynnika, markera ani składnika biologicznego lub chemicznego innego niż Twoje DNA: będą przetwarzać Twoją próbkę wyłącznie w celu określenia Twojej informacji genetycznej.

 

II. WSKAZANIE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY DOSTĘP DO TWOICH WYNIKÓW (W PRZYPADKU, GDY ZLECIŁEŚ ANALIZĘ DNA) LUB DO TWOICH DANYCH GENETYCZNYCH (W PRZYPADKU, GDY PRZEKAZAŁEŚ JUŻ DANE SUROWE ZE SWOIMI DANYMI GENETYCZNYMI).

W przypadku, gdy zlecona usługa polegała na analizie DNA, laboratorium nie będzie mogło poznać Twojej tożsamości ani żadnych Twoich danych osobowych, ponieważ próbka biologiczna przekazana Ci do analizy zostanie poddana procesowi kodyfikacji lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie zostaną powiązane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone poprzez system wykorzystania unikalnego kodu kreskowego. Pozwoli to jedynie odpowiednio upoważnionemu personelowi 24Genetics na powiązanie próbki śliny, oraz uzyskanej z niej informacji genetycznej, z Twoim kontem klienta 24Genetics, dzięki czemu tylko taki odpowiednio upoważniony personel 24Genetics będzie miał dostęp do relacji pomiędzy Twoją próbką biologiczną, Twoim DNA i informacją uzyskaną w wyniku jej przetworzenia, a przypisanym w każdym przypadku kodem. A w każdym przypadku personel 24Genetics, który uzyska dostęp do Twoich danych genetycznych w ramach wykonywania swoich funkcji, będzie podlegał stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
W związku z tym dostęp do Państwa danych osobowych i wyników badań genetycznych może mieć jedynie odpowiednio upoważniony personel 24Genetics. Dane te mogą zostać ujawnione osobom trzecim wyłącznie za Państwa wyraźną, pisemną zgodą.
To ostatnie obowiązuje również w przypadku, gdy zlecona usługa została ograniczona do przygotowania raportu genetycznego na podstawie dostarczonych przez Państwa danych genetycznych. 

 

 

III. PRZEZNACZENIE PRÓBKI BIOLOGICZNEJ PO ZAKOŃCZENIU ANALIZY (JEŻELI DOTYCZY)

W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną i w związku z tym przesłania przez Państwa próbki biologicznej, przeznaczeniem próbki po zakończeniu analizy będzie jej zachowanie, stając się częścią zbiorów próbek biologicznych 24Genetics, i to w celu przeprowadzenia badań genetycznych, zarówno natychmiastowych, jak i późniejszych.
Celem tych badań będzie badanie wariantów genetycznych, które mogą predysponować do rozwoju choroby lub stanu, reakcji jednostki na określone leczenie, w celu przyczynienia się do poprawy wiedzy, zapobiegania i/lub leczenia; jak również określenie (lub jego większa precyzja) obszarów geograficznych, z których pochodzi, analiza nutrigenetyczna i analiza zdolności sportowych, w odniesieniu do, między innymi, profili metabolicznych, mięśniowych i sercowo-naczyniowych; a także badanie właściwości skóry i możliwych warunków talentu i osobowości, związanych z genetyką.
Badania te nie będą wiązały się z dodatkowymi niedogodnościami.
Badania będą prowadzone zarówno przez personel 24Genetics, jak i przez personel innych współpracujących instytucji badawczych, odpowiednio upoważnionych przez 24Genetics.
Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny odwołać zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego próbki biologicznej do celów badań genetycznych (w celu np. zniszczenia lub zanonimizowania próbki), kontaktując się z: Odpowiedzialny za Kolekcje 24Genetics, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28 piętro, Madryt, C. P. 28046, tlf. +34 910 059 099.Takie odwołanie nie obejmuje danych wynikających z badań, które zostały już przeprowadzone.
Masz prawo do poznania danych genetycznych uzyskanych w wyniku analizy przekazanych próbek.
Twoja próbka biologiczna zostanie poddana procesowi kodyfikacji lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie zostaną powiązane z próbką, ponieważ informacje identyfikujące Cię zostaną zastąpione lub odłączone poprzez system wykorzystania unikalnego kodu kreskowego. Pozwoli to jedynie odpowiednio upoważnionemu personelowi 24Genetics na powiązanie próbki śliny, oraz uzyskanej z niej informacji genetycznej, z Twoim kontem klienta 24Genetics, dzięki czemu tylko taki odpowiednio upoważniony personel 24Genetics będzie miał dostęp do relacji pomiędzy Twoją próbką biologiczną, Twoim DNA i informacją uzyskaną w wyniku jej przetworzenia, a przypisanym w każdym przypadku kodem. A w każdym przypadku personel 24Genetics, który uzyska dostęp do Twoich danych osobowych i genetycznych w ramach wykonywania swoich funkcji, będzie podlegał stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. W związku z tym dostęp do Państwa danych osobowych i wyników badań genetycznych może mieć jedynie odpowiednio upoważniony personel 24Genetics. Dane takie mogą być ujawnione osobom trzecim jedynie za Państwa wyraźną, pisemną zgodą. W pozostałym zakresie ochrona Państwa danych osobowych, a dokładniej ochrona Państwa danych genetycznych, podlega przepisom ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawą 14/2007, z dnia 3 lipca, o badaniach biomedycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.
Badania genetyczne prowadzone na Pani/Pana próbce biologicznej mogą dostarczyć informacji dotyczących Pani/Pana zdrowia. W takim przypadku ma Pan/Pani prawo do otrzymania takich informacji na warunkach, które sam/a ustalisz, w tym do odmowy otrzymania jakichkolwiek informacji, w takim przypadku Pana/Pani prawo do podjęcia decyzji o nieotrzymaniu takich informacji, w tym niespodziewanych odkryć, które mogą się pojawić i ich ewentualnego znaczenia dla Pana/Pani, będzie ściśle przestrzegane.
Informacja genetyczna jest informacją pokoleniową, w tym sensie, że ujawnia nasze dziedzictwo i jest przekazywana naszemu potomstwu, dlatego informujemy, że w Państwa najlepszym interesie jest przekazanie informacji dostarczonych Państwu przez 24Genetics swoim biologicznym członkom rodziny.
W przypadku, gdy firma 24Genetics będzie musiała się z Państwem skontaktować (czy to w celu zebrania nowych danych, uzyskania dodatkowych próbek, czy też w innych celach), 24Genetics wykorzysta informacje kontaktowe znajdujące się w naszej bazie danych.
Dostarczone przez Pana/Panią próbki są przekazywane bezpłatnie i altruistycznie, w związku z czym nie otrzyma Pan/Pani żadnego wynagrodzenia finansowego, ani nie będzie Pan/Pani miał/a żadnych praw do ewentualnych korzyści komercyjnych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań. 

 

 

IV. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH GENETYCZNYCH

1. Osobiste dane genetyczne będą przechowywane, należycie zakodowane (w taki sposób, aby zapewnić, że nie będą mogły być powiązane z Panią/Panem przez osoby trzecie, ponieważ informacje, które Panią/Pana identyfikują, zostały zastąpione lub odłączone za pomocą kodu), przez okres co najmniej pięciu lat od daty ich uzyskania (minimalny okres przechowywania), po upływie którego może Pani/Pan zażądać ich usunięcia.
W przypadku braku takiego wniosku dane będą przechowywane, również odpowiednio zakodowane, tak długo, jak będzie to konieczne dla zachowania zdrowia Państwa lub osób trzecich związanych z Państwem (maksymalny okres przechowywania).
W obu przypadkach (maksymalny i minimalny okres przechowywania) oraz pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody, Państwa zakodowane dane genetyczne mogą być wykorzystywane do celów badawczych i dydaktycznych, a wyniki badań mogą być również publikowane.

2. Poza tymi przypadkami informacje genetyczne wynikające z analizy Twojego DNA będą przechowywane przez 24Genetics w swojej bazie danych w formie zanonimizowanej, tj. bez możliwości zidentyfikowania Pani/Pana jako podmiotu źródłowego (poprzez nieodwracalne oddzielenie danych genetycznych od podmiotu źródłowego, tak że nie mogą być one kojarzone z podmiotem źródłowym jako osobą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania), z uwagi na zniszczenie powiązania z podmiotem źródłowym, z uwagi na zniszczenie powiązania z jakąkolwiek informacją identyfikującą podmiot lub z uwagi na fakt, że takie skojarzenie wymaga nieuzasadnionego wysiłku, rozumianego jako użycie nieproporcjonalnie dużej ilości czasu, kosztów i pracy), a to, tylko i wyłącznie, w celach badawczych i dydaktycznych oraz w celu bycia przedmiotem publikacji o tym samym charakterze.
Takie zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane do badań naukowych lub celów dydaktycznych, w tym do publikacji w tym samym celu, przez personel 24Genetics lub przez personel upoważniony przez 24Genetics.
I podobnie, 24Genetics może zezwolić badaczom lub organizacjom naukowym lub edukacyjnym na wykorzystanie, w celach badań naukowych lub nauczania, takich uprzednio zanonimizowanych danych przechowywanych w jej bazie danych, jak również na publikację wyników ich badań.

 

Niniejsza polska wersja dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, w związku z czym jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można zapoznać się na stronie https://24genetics.es/proteccion-de-datos-geneticos/

  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon