Ogólne Zasady I Warunki

1.IDENTYFIKACJA DOSTAWCY USŁUG

Właściciel: “24GENETICS, S.L.”
N.I.F.: B86093812
Biura: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid (C. P. 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: info@24genetics.com
Delegat ds. ochrony danych: DPD@24genetics.com

 

 

 

2. CEL DOKUMENTU

Niniejszy dokument ustanawia ogólne warunki umów, które regulują świadczenie przez “24GENETICS, S.L.” (dalej, 24Genetics) usług analizy genetycznej oferowanych przez nią za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://24genetics.com.
W związku z tym, zbiór klauzul, które składają się na ten dokument, określa treść wspomnianego świadczenia usług oraz, ogólnie, prawa i obowiązki stron umowy w mnogości umów, które 24Genetics zawiera w ramach wykonywania działalności handlowej, która jest jej właściwa; tak, że po zaakceptowaniu tych warunków przez osoby zamawiające wspomniane usługi (dalej “użytkownicy”, czyli każda osoba fizyczna zamawiająca którąkolwiek z usług oferowanych przez 24Genetics za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej), będą one miały zastosowanie do ogółu odpowiednich umów szczegółowych zawartych z 24Genetics, nawet jeśli nie zostaną umieszczone w każdej umowie szczegółowej, czyli nawet jeśli nie zostaną zintegrowane z tekstem każdej z nich.
Niniejsze ogólne warunki zawierania umów regulują zgodę na dostęp online do usług analizy genetycznej świadczonych przez 24Genetics, udostępniając Państwu procedurę i bezpieczny kanał zawierania umów drogą elektroniczną.

 

 

3. FORMA AKCEPTACJI NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAWIERANIA UMÓW

Wszyscy użytkownicy muszą zaakceptować i stosować się do niniejszych ogólnych warunków kontraktowania.
Zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie zawierania umowy, jak również fakt wykonania telematycznie wszystkich ustalonych dla niego kroków, oznacza deklarację znajomości i wyraźną akceptację niniejszych ogólnych warunków zawierania umów ze strony użytkownika, o takiej samej ważności jak jego własnoręczny podpis. W ten sposób użytkownik potwierdza, że jest osobą posiadającą wystarczającą zdolność do zaciągania zobowiązań wynikających z jego działań za pośrednictwem strony internetowej, która uprzednio zapoznała się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy, która rozumie ich treść i akceptuje je jako część treści swojej konkretnej umowy.

 

4. REWIZJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

W celu zachowania jak najbardziej aktualnych ram umownych dotyczących świadczenia usług, 24Genetics może jednostronnie dokonać zmian w niniejszych ogólnych warunkach kontraktowania.
Zaktualizowane ogólne warunki kontraktowania zastąpią warunki obowiązujące do tego momentu i zaczną obowiązywać dla nowych usług zakontraktowanych przez użytkowników po wprowadzeniu zmian, pod warunkiem ich akceptacji.
W każdym przypadku uznaje się, że użytkownik wyraźnie akceptuje te zmiany, jeśli ponownie skorzysta z usług oferowanych przez 24Genetics na stronie internetowej po wprowadzeniu zmian.
Jeśli nowe ogólne warunki umowy nie zostaną zaakceptowane, stosunek umowny pomiędzy obiema stronami zostanie uznany za zakończony od tego momentu, bez uszczerbku dla wypełnienia zobowiązań będących w toku, w szczególności tych o treści ekonomicznej, wynikających z usług wcześniej wykonanych przez 24Genetics. 

 

 

5. OKREŚLENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ 24GENETICS I CEN

1. Użytkownicy mogą uzyskać, po uiszczeniu ustalonej ceny, dostęp do następujących usług analizy DNA i/lub raportu genetycznego:
– “ANCESTRESTS”
– “ZDROWIE”
– “NUTRITION”
– “PHARMA”
– “SPORTY”
– “SKÓRA”
– “TALENT”
– “KOMPLETNA SEQUENTRACJA EGZOMU” (koniecznie zawiera test genetyczny)
– PEŁNA SEQUENTIALIZACJA GENOMU” (koniecznie zawiera test genetyczny)
Ogólnie rzecz biorąc, usługa świadczona przez 24Genetics jest kompleksowa: użytkownik otrzymuje osobisty zestaw do pobierania próbek śliny, użytkownik umieszcza swoją ślinę w probówce do pobierania, wypełnia towarzyszące formularze i odsyła to wszystko do 24Genetics, który z otrzymaną próbką przeprowadza analizę DNA i ostatecznie przesyła użytkownikowi odpowiednie raporty genetyczne.
Jeśli jednak użytkownik posiada już genetyczne RAW DATA (plik z jego genetycznymi danymi surowymi), usługa świadczona przez 24Genetics będzie ograniczona do opracowania, w świetle tego pliku, konkretnych raportów genetycznych, które użytkownik zamówił i przesłania mu ich.
Testy i raporty genetyczne wykonywane przez 24Genetics zwane są dalej PRODUKTAMI UMOWNYMI.
2. Cenami PRODUKTÓW KONTRAKTOWYCH będą ceny podane na stronie internetowej.
24Genetics może modyfikować ceny bez żadnych warunków, a modyfikacja będzie wiążąca dla użytkownika od momentu pojawienia się jej na stronie internetowej.

 

6. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW NA PRODUKTY KONTRAKTOWE (USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ 24GENETICS)

1. Cały proces kontraktowania usług odbywa się w sposób całkowicie elektroniczny za pośrednictwem opracowanej w tym celu przez 24Genetics strony internetowej, znajdującej się pod adresem URL: https://24genetics.com; i odbywa się w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim lub polskim, w zależności od wyboru użytkownika.
W ramach wspomnianej strony internetowej, zgłaszający uzyskuje dostęp do sklepu internetowego 24Genetics i wypełnia znajdujący się tam formularz elektroniczny, wprowadzając od danych niezbędnych do jego identyfikacji (oraz, w stosownych przypadkach, wzmiankę o wykonywanej reprezentacji), do danych wymaganych przez przepisy podatkowe i rozliczeniowe, włączając w to włączenie danych niezbędnych do świadczenia usługi (określenie żądanego PRODUKTU KONTRAKTOWEGO i miejsca dostawy) oraz płatności (wybór metody płatności i potwierdzenie zakupu).
2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje na swoją odpowiedzialność, że wszystkie dane podane w formularzu do rozpoczęcia procedury zawierania umowy są prawdziwe, aktualne i dostosowane do rzeczywistości. W związku z tym użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub nieścisłe oświadczenia, jak również za wszelkie szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, wyrządzone 24Genetics lub osobom trzecim w związku z podanymi informacjami, czy to z powodu tego, że dane podane przez użytkownika nie są aktualne, czy też są nieprawdziwe lub niedokładne, czy też w jakikolwiek sposób nie odpowiadają rzeczywistości.
3. Usługi mogą być zamawiane dwadzieścia cztery godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia. Z zastrzeżeniem prawa do przerwania usług w celu konserwacji systemu lub z innej przyczyny.

 

 

7. OKREŚLENIE, KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO USŁUG (UŻYTKOWNICY)

1. Użytkownikami (a więc i żądającymi usług) mogą być osoby fizyczne, nigdy osoby prawne.
2. W przypadku zamieszkiwania poza Hiszpanią, użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że nie podlega żadnemu prawnemu zakazowi lub ograniczeniu, w tym, ale nie tylko, zakazom lub ograniczeniom związanym z wysyłaniem naszego DNA z kraju zamieszkania lub, ogólnie, wszelkim zakazom lub ograniczeniom związanym – bezpośrednio lub pośrednio – z zawieraniem umów na usługi genetyczne, takie jak te, o które zwraca się do 24Genetics.
3. Wniosek o usługi musi być zawsze złożony przez osobę należycie zidentyfikowaną, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, chociaż taki wniosek może być złożony we własnym imieniu lub w imieniu osoby małoletniej lub z zastrzeżeniem środków wsparcia dla wykonywania jej zdolności prawnej, które obejmują jej reprezentację.
W przypadku reprezentacji:
1º) Użytkownik musi wskazać dane osoby reprezentowanej (imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny), należycie ją identyfikując;
2º) Musi istnieć absolutny brak konfliktu interesów pomiędzy użytkownikiem a osobą, którą reprezentuje, w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji (zawierania umów na usługi świadczone przez 24Genetics); oraz
3) Jeżeli udział mocodawcy w procesie decyzyjnym jest możliwy w oparciu o stopień wystarczalności jego woli, w przypadku osoby o ograniczonej zdolności do działania, lub w oparciu o jego dojrzałość, w przypadku osoby małoletniej (co zakłada się w każdym przypadku, jeżeli ma ona więcej niż 12 lat), mocodawca musi również wyrazić swoją zgodę, wraz ze zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli udział mocodawcy w procesie podejmowania decyzji nie jest możliwy z powodu niespełnienia takich warunków, wystarczająca jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
4. Użytkownik gwarantuje na własną odpowiedzialność prawdziwość wszystkich danych podanych w tym celu w formularzu do rozpoczęcia procedury zawierania umów, to znaczy swojej tożsamości, wieku prawnego i pełnej zdolności do działania; a w przypadku reprezentacji, tożsamości swojej strony reprezentowanej, realności jej reprezentacji, braku konfliktu interesów między obiema stronami i podobnie pochodzenia, jeśli ma to zastosowanie, braku wyrażenia zgody przez swoją stronę reprezentowaną.
W związku z tym użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje przekazane w tym zakresie za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakie może to spowodować dla firmy 24Genetics lub osób trzecich.
W każdym przypadku, jeśli 24Genetics ma wątpliwości co do prawdziwości jakichkolwiek danych dostarczonych przez użytkownika, może odmówić dostępu do żądanych usług, w którym to przypadku będzie musiała przystąpić do zwrotu kwot preautoryzowanych przez użytkownika, używając w tym celu tych samych środków, które zostały użyte przez użytkownika do zapłaty za usługi.

 

8. ZAPŁATA CENY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

24Genetics przystąpi do naliczania opłaty za usługi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika, którego płatność może być dokonana za pomocą dowolnej metody płatności wskazanej na stronie internetowej.
W każdym przypadku płatność nie będzie uważana za dokonaną, dopóki wpłata lub przelew nie zostaną zaksięgowane na koncie 24Genetics, w związku z czym umowa będzie skuteczna dopiero w momencie otrzymania przez 24Genetics potwierdzenia dokonania płatności.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie odrzucona przez zarządzający nią zewnętrzny podmiot finansowy lub jeśli nie została wpłacona pełna kwota odpowiadająca wysokości usług, umowa zostanie zawieszona, informując użytkownika, że transakcja nie została sfinalizowana. 

 

 

9. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ 24GENETICS

Po otrzymaniu od firmy 24Genetics akredytowanego dowodu otrzymania na swoje konto pełnej zapłaty za złożone zamówienie, firma ta przystąpi w następujących terminach do dostawy PRODUKTÓW KONTRAKTOWYCH składających się na zamówienie:

A) W odniesieniu do PRODUKTÓW KONTRAKTOWYCH, które obejmują probówkę do pobierania śliny:

1 Faza – DOSTAWA RURKI DO POBIERANIA ŚLINY:
24Genetics zrealizuje Twoją przesyłkę w ciągu maksymalnie 10 dni (z wyjątkiem opóźnień niezawinionych z jej woli), a przesyłka musi być dostarczona na adres wskazany podczas elektronicznego składania zamówienia.
Ryzyko i koszty transportu. 24Genetics ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie, w całości lub w części, wysłanych tub kolekcyjnych, od momentu udoskonalenia umowy (poprzez elektroniczne sformułowanie zamówienia) do momentu dostarczenia, z wyjątkiem przypadku siły wyższej lub zdarzenia losowego.
Koszty wysyłki ponosi 24Genetics, a podatki, opłaty urzędowe i koszty związane z odprawą celną ponosi Użytkownik.
Obowiązek usunięcia wszelkich wad w zestawach DNA wysłanych do Użytkownika. 24Genetics zobowiązuje się do dostarczenia dostarczonych zestawów DNA w stanie idealnym.
W tym celu 24Genetics zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany każdego wadliwego zestawu, o ile Użytkownik zawiadomi go o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zestawu.
Zestawy DNA, które są wadliwe z winy użytkownika, są wyłączone z tego zobowiązania gwarancyjnego.
II Faza: PRZESŁANIE ZUŻYTEJ PROBÓWKI DO 24GENETICS:
Użytkownik jest odpowiedzialny, na swoją wyłączną odpowiedzialność i na swój koszt, za wysyłkę do biur firmy 24Genetics, znajdujących się w Madrycie, przy Plaza de la Castellana, n.º 95, 28 piętro, i dokona tej wysyłki w maksymalnym terminie 30 miesięcy od daty otrzymania probówki przez użytkownika i 3 miesięcy od daty zdeponowania śliny w probówce.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że dostarczona próbka śliny jest jego własna lub ewentualnie osoby, którą reprezentuje.
3 Faza: WYSŁANIE RAPORTU GENETYCZNEGO DO UŻYTKOWNIKA:
Od daty otrzymania przez 24Genetics używanej probówki w swoich biurach, 24Genetics będzie miała maksymalnie 9 tygodni (z wyjątkiem problemów technicznych, należycie zakomunikowanych użytkownikowi) na wysłanie żądanego raportu genetycznego (raportów) na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas elektronicznego składania zamówienia.
Jeśli laboratorium nie jest w stanie przetworzyć próbki śliny (ponieważ dostarczona ilość śliny jest niewystarczająca lub próbka nie zawiera wystarczającej ilości DNA, lub też wyniki przetwarzania nie spełniają standardów dokładności wymaganych przez 24Genetics), 24Genetics ponownie przetworzy tę samą próbkę bez kosztów dla użytkownika. A jeśli ta druga próba przetworzenia tej samej próbki nie powiedzie się, 24Genetics zaoferuje użytkownikowi, ponownie bez ponoszenia kosztów przez użytkownika, możliwość wysłania kolejnej probówki do pobrania, aby użytkownik mógł zdeponować drugą próbkę. Jeśli jednak, po przyjęciu oferty przez Użytkownika, próby przetworzenia drugiej próbki przez 24Genetics zakończą się niepowodzeniem, 24Genetics nie będzie już wysyłać dodatkowych zestawów do pobierania próbek. W każdej takiej sytuacji użytkownik będzie jednak uprawniony do pełnego zwrotu kwoty zapłaconej 24Genetics, pomniejszonej o koszty wysyłki i obsługi.
Po otrzymaniu zwrotu użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ponownie kolejnej próbki śliny w ramach nowego zapotrzebowania na usługi 24Genetics. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, jeśli przetwarzanie nie powiedzie się, użytkownik nie będzie miał prawa do ponownego przetworzenia próbki ani do zwrotu pieniędzy. 

 

B) W przypadku PRODUKTÓW KONTRAKTOWYCH, które nie zawierają probówki do pobrania śliny, ponieważ ograniczają się one do raportu genetycznego z już dostępnych DANYCH RAW:

Z wyjątkiem problemów technicznych należycie zakomunikowanych użytkownikowi, 24Genetics zrealizuje przesyłkę w terminie maksymalnie 9 tygodni od daty złożenia zamówienia lub, jeśli ma to zastosowanie, od daty otrzymania pliku DANYCH RAW, jeśli nie został on załączony podczas składania zamówienia; a żądany raport genetyczny (raporty genetyczne) musi zostać wysłany na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas elektronicznego składania zamówienia.

 

 

 

10. WYŁĄCZENIE ZYSKU I WSZELKICH PRAW DO OWOCÓW POCHODZĄCYCH Z ANALIZY GENETYCZNEJ

Użytkownik wie i akceptuje, że przekazanie jego próbki DNA i przetwarzanie jego danych genetycznych nie daje mu żadnych praw do badań naukowych lub edukacyjnych lub publikacji o tym samym charakterze, ani do usług lub produktów, które zostały opracowane przez 24Genetics, lub przez organizacje lub osoby z nią związane, do których przyczynił się taki wkład i przetwarzanie; ani, ogólnie rzecz biorąc, żadnego prawa do uzyskania jakiejkolwiek korzyści ekonomicznej, ponieważ oba te działania muszą być pozbawione jakiegokolwiek celu lub motywu zysku.

 

 

11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, użytkownik ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (pozostawiając bez skutku zawartą umowę), bez konieczności uzasadniania swojej decyzji oraz bez konieczności uzasadniania swojej decyzji oraz bez konieczności uzasadniania swojej decyzji oraz bez konieczności uzasadniania swojej decyzji oraz bez jakichkolwiek kar) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, poprzez zwykłe wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK I, za pośrednictwem strony: https://24genetics. com. W każdym przypadku skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, tak więc do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, aby użytkownik poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że świadczenie usług może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz że w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpi po całkowitym wykonaniu usługi, odstąpienie takie nie będzie mogło być egzekwowane wobec 24Genetics. W związku z powyższym możliwość odstąpienia od umowy będzie uzależniona od tego, czy konkretna usługa, której dotyczy żądanie, nie została wykonana przez 24Genetics, a więc tylko w przypadku, gdy poinformowanie o odstąpieniu od umowy nastąpiło przed tym czasem, skorzystanie z tego prawa będzie realne.
W przypadku wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy w odpowiednim czasie i formie, 24Genetics zwróci Użytkownikowi dokonane płatności, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 24Genetics została poinformowana o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot ten zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków, które zostały użyte przez użytkownika do zapłaty za usługi, chyba że użytkownik wyraźnie postanowił inaczej. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy nie jest możliwy przy użyciu tych samych środków, które zostały użyte z przyczyn niezależnych od 24Genetics, poszukiwana będzie najodpowiedniejsza opcja zwrotu, przy czym kwota pozostanie do dyspozycji użytkownika jako depozyt. 

 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH

Ochrona danych osobowych, a konkretnie ochrona danych genetycznych Użytkownika, regulowana jest postanowieniami konkretnych dokumentów wyświetlanych na stronie internetowej 24Genetics (“OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI” oraz “OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH”, odpowiednio), których treść należy rozumieć jako integralną część niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.

 

 

13. OBOWIĄZKI

Strony zobowiązują się do przestrzegania swoich prawnych i kontraktowych obowiązków wynikających z niniejszych ogólnych warunków. Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich obowiązków lub będzie utrudniać drugiej stronie wywiązanie się ze swoich obowiązków, druga strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania, zarówno za szkody następcze, jak i utratę zysku.
Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenia, w których brały udział osobiście, a druga strona jest zwolniona z odpowiedzialności za wszelkie błędy, oszustwa lub winy, których nie można jej przypisać oraz za wszelkie szkody wynikające z takich naruszeń, które można przypisać drugiej stronie umowy.
W szczególności 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowej niedostępności strony internetowej, jeżeli wynika to z przyczyn technicznych związanych z aktualizacją lub konserwacją, lub z przyczyn niezależnych od 24Genetics, lub z działania siły wyższej, problemów z dostępem do Internetu, lub problemów technologicznych niezależnych od starannego i rozsądnego zarządzania 24Genetics. We wszystkich tych przypadkach, pozostających poza kontrolą i należytą starannością 24Genetics, nie będzie przysługiwało użytkownikowi żadne odszkodowanie za poniesione przez niego szkody.

 

 

14. NIEWAŻNOŚĆ CZĘŚCIOWA

Zgodnie z ogólną zasadą, sądownie stwierdzona nieważność części niniejszych ogólnych warunków umowy nie pociąga za sobą nieważności całości, tak że warunki te nadal będą ważne w pozostałych częściach. W takim przypadku dotknięta klauzula lub klauzule zostaną zastąpione inną lub innymi, które zachowają skutki zamierzone przez niniejsze ogólne warunki umowy.

 

 

15. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Umowa zawarta pomiędzy 24Genetics a użytkownikiem podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem hiszpańskim, bez względu na jego normy kolizyjne.

 

 

16. JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Strony zgadzają się poddać jurysdykcji i kompetencji sądów i trybunałów miasta Madryt w celu rozstrzygnięcia wszelkich różnic, które mogą pojawić się w odniesieniu do tego kontraktu lub które są z nim związane, w tym wszelkich kwestii dotyczących jego istnienia, ważności lub rozwiązania, lub jego interpretacji lub wykonania, z wyraźnym i formalnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

 

ZAŁĄCZNIK I: DOKUMENT ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IMIĘ I NAZWISKO :
Dowód osobisty/identyfikator:
Adres:
Zaadresowany do:
“24GENETICS, S.L.”
Biuro Obsługi Klienta
N.I.F. N.º B86093812
Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid (P. C. 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: info@24genetics.com

Przedmiot: Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Za pomocą niniejszego dokumentu, niniejszym korzystam z prawa do odstąpienia od umowy ustanowionego w Królewskim Dekrecie Legislacyjnym 1/2007, z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, w odniesieniu do umowy o świadczenie usług zawartej z “24GENETICS, S.L.” przez Internet w dniu […].
Uchwała, którą Państwu przekazuję, jest wykonywana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ww. rozporządzeniem.
W dniu […], w […]

S.D. (tylko w przypadku złożenia tego formularza w formie papierowej): […].

 

Niniejsza polska wersja dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, w związku z czym jedyną prawnie wiążącą wersją niniejszej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można zapoznać się na stronie https://24genetics.es/condiciones-generales-de-contratacion/

 

 

 

 

  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon