Logo 24G
0 0

Warunki Korzystania z Usługi

WARUNKI UŻYTKOWANIA
www.24genetics.com

 

“24GENETICS, S.L.” (dalej, 24Genetics) zajmuje się wykonywaniem testów DNA i raportów genetycznych, które komercjalizuje, pod marką “24Genetics”, zarówno w sprzedaży detalicznej, poprzez sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, jak i poprzez własną sieć dystrybutorów.
Zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca 2002 roku, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, 24Genetics przystępuje do przedstawienia jasnych, zrozumiałych i jednoznacznych informacji na temat warunków korzystania z tej strony internetowej.
Niniejszy dokument ustanawia warunki użytkowania i reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem URL www.24genetics.com (dalej “strona internetowa” lub “strona internetowa”).

 

I. AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do niniejszej strony internetowej jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie ze strony internetowej, odwiedzający staje się użytkownikiem (zwanym dalej “użytkownikiem”) i oznacza pełną, kompletną i bezwarunkową akceptację każdego z WARUNKÓW UŻYTKOWANIA zawartych w niniejszym dokumencie, które mają taką samą ważność i skuteczność jak każda pisemna i podpisana umowa.
Ich przestrzeganie i stosowanie będzie egzekwowane wobec każdej osoby wchodzącej, przeglądającej lub korzystającej ze strony internetowej.
Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami, nie wchodź, nie przeglądaj i nie korzystaj z nich.

 

II. CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU I JEGO MODYFIKACJA

Niniejszy dokument reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej, bez uszczerbku dla faktu, że 24Genetics zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków wymaganych dla jej dostępu lub korzystania z niej, bez wcześniejszego powiadomienia.
Modyfikacje warunków zawartych w niniejszym dokumencie zostaną opublikowane w tej samej formie, w której się ukazały lub poprzez dowolny rodzaj komunikacji skierowanej do użytkowników.
Czasowa ważność niniejszego dokumentu pokrywa się zatem z czasem jego ekspozycji, do momentu jego całkowitej lub częściowej modyfikacji, w którym to momencie zmodyfikowany dokument zacznie obowiązywać.
Dostęp, nawigacja i korzystanie ze strony internetowej po wejściu w życie modyfikacji lub zmian oznaczają ich akceptację.
Ponieważ niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA podlegają zmianom i aktualizacjom, wersja opublikowana przez 24Genetics może być inna za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, dlatego użytkownik musi zapoznać się z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do strony internetowej.

 

III. UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA

24Genetics (w celu identyfikacji prosimy o zapoznanie się z NOTĄ PRAWNĄ), jako strona odpowiedzialna za stronę internetową i dostawca usług oferowanych za pośrednictwem tej strony, oferuje użytkownikom SERWIS UŻYTKOWNIKA, dostępny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00, w którym poświęci należytą uwagę wszelkim zapytaniom, skargom i sugestiom zgłoszonym w związku ze świadczeniem wspomnianej usługi.
Kanałem komunikacji będzie w szczególności następujący adres e-mail: info@24genetics.com.
24Genetics odpowie na otrzymane skargi lub zapytania w możliwie najkrótszym czasie. 

 

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ DO STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚCI

24Genetics jest właścicielem lub, w zależności od przypadku, posiada odpowiednie licencje na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej strony internetowej, jak również wszystkich oferowanych na niej treści, w tym, ale nie wyłącznie, samej platformy, tekstów, fotografii lub ilustracji, logo, znaków towarowych, grafiki, projektów, interfejsów lub wszelkich innych informacji lub treści i usług dostępnych za ich pośrednictwem.
W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw przez 24Genetics. Uzyskując dostęp do strony internetowej, użytkownik nabywa prawo do korzystania z treści i/lub usług strony internetowej w zakresie krajowym i wyłącznie w celu czerpania korzyści z usługi zgodnie z niniejszym dokumentem.
Odwołania do znaków towarowych lub nazw handlowych lub innych charakterystycznych oznaczeń, należących do 24Genetics lub osób trzecich, oznaczają zakaz ich używania bez zgody 24Genetics lub ich prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, o ile 24Genetics wyraźnie nie stwierdzi inaczej na piśmie, dostęp, przeglądanie lub korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości nie daje użytkownikowi jakichkolwiek praw do zawartych na niej znaków rozpoznawczych.
Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do zawartości strony internetowej są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, publiczne przekazywanie, udostępnianie, przekształcanie lub rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części zawartych na niej treści, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody 24Genetics lub, w stosownych przypadkach, właściciela odpowiednich praw.
Zabronione jest również usuwanie lub manipulowanie oznaczeniami praw autorskich lub innymi oznaczeniami identyfikującymi właścicieli praw do zawartości strony internetowej, jak również technicznych urządzeń ochronnych, cyfrowych odcisków palców lub wszelkich mechanizmów ochronnych lub informacji w nich zawartych. 

 

 

V. HYPERLINKI

A) Hiperłącza do strony internetowej 24Genetics na innych platformach i stronach internetowych lub w sieciach społecznościowych.
Ustanowienie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy 24Genetics a właścicielem strony internetowej, na której zostało ono ustanowione, ani też akceptacji i zatwierdzenia przez 24Genetics treści lub usług tej ostatniej.
Użytkownicy i ogólnie osoby, które zamierzają ustanowić hiperłącza pomiędzy swoją stroną internetową a niniejszą stroną, muszą przestrzegać następujących zasad:

1) Wcześniejsza autoryzacja 24Genetics nie jest wymagana, gdy hiperłącze umożliwia jedynie dostęp do strony głównej, a więc nie powiela jej w żaden sposób. Każda inna forma hiperłącza wymaga pisemnej autoryzacji 24Genetics.

2) Zabronione są hiperłącza ze stron zawierających tematy, nazwy, materiały, informacje lub treści nielegalne, niedozwolone, zniesławiające, sprzeczne z moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, lub naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich.

3) Nie wolno tworzyć ramek z tą stroną lub na tej stronie.
4) Nie wolno tworzyć fałszywych, niedokładnych lub obraźliwych oświadczeń lub wskazówek na temat tej strony internetowej lub treści na niej zawartych, ani na temat firmy 24Genetics, jej dyrektorów, pracowników, współpracowników lub osób związanych ze stroną z jakiegokolwiek powodu, ani na temat jej użytkowników.

5) Nie należy podawać ani sugerować, że 24Genetics autoryzowała hiperłącze, ani że w jakikolwiek sposób nadzorowała lub zakładała treści oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której ustanowiono hiperłącze.

6) Z wyjątkiem tych znaków, które stanowią część samego hiperłącza, strona internetowa, na której ustanowiono hiperłącze, nie może zawierać żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, denominacji, logo, sloganu ani żadnych innych znaków rozpoznawczych należących do 24Genetics. W konsekwencji, hiperłącze może zawierać tylko to, co jest ściśle niezbędne do identyfikacji miejsca docelowego hiperłącza.
Podobnie sama 24Genetics może udostępniać użytkownikom, za pośrednictwem różnych narzędzi i aplikacji, linki, które umożliwiają użytkownikom dostęp do strony internetowej z różnych stron. Zamieszczenie tych linków ma na celu wyłącznie ułatwienie użytkownikom dostępu do strony internetowej.
Utworzenie tych linków nie oznacza istnienia jakichkolwiek relacji pomiędzy 24Genetics a właścicielem, producentem lub dystrybutorem platformy, na której znajduje się link, ani też akceptacji i zatwierdzenia przez tego pierwszego treści lub usług na platformach, które przekierowują, będąc wyłącznie odpowiedzialnym za nie właścicielem, producentem lub dystrybutorem.
W żadnym wypadku 24Genetics nie udostępnia Facebookowi, Instagramowi, Linkedin, Youtube lub jakiejkolwiek innej sieci społecznościowej, która może być włączona do strony internetowej, żadnych danych osobowych swoich użytkowników, których jedynym celem jest cel ustalony w tym dokumencie, jak również w POLITYCE PRYWATNOŚCI strony internetowej. W tym sensie, wszystkie informacje, które użytkownik zechce dostarczyć do tych platform, będą na jego własną odpowiedzialność, a 24Genetics nie będzie interweniować w ten proces.
Aktywacja i korzystanie z tych linków może wiązać się z identyfikacją i uwierzytelnieniem użytkownika (za pomocą loginu lub hasła) na odpowiednich platformach, całkowicie zewnętrznych w stosunku do strony internetowej i pozostających poza kontrolą 24Genetics. Uzyskując dostęp do sieci zewnętrznych, użytkownik wchodzi do środowiska niekontrolowanego przez 24Genetics, za które 24Genetics nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie ustawień bezpieczeństwa tych środowisk.
Ponieważ 24Genetics nie ma kontroli nad treściami hostowanymi na takich kanałach, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których Użytkownik może uzyskać dostęp na takich stronach, ani za żadne treści, produkty, usługi, reklamy lub inne materiały dostępne na takich stronach. Z tego powodu Użytkownik musi zachować szczególną ostrożność w ocenie i korzystaniu z informacji, treści i usług istniejących w połączonych kanałach oraz z informacji własnych lub osób trzecich, które chce udostępnić w tych kanałach.
B) Hiperłącza ustanowione na stronie internetowej 24Genetics do innych stron internetowych
Na stronie internetowej mogą być wyświetlane linki do innych stron internetowych za pomocą różnych przycisków, linków, banerów, treści osadzonych itp.
24Genetics informuje, że te strony internetowe są bezpośrednio zarządzane przez osoby trzecie, w związku z czym 24Genetics nie ma uprawnień ani środków, ludzkich lub technicznych, aby znać z wyprzedzeniem, kontrolować lub zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi dostarczane przez inne platformy, do których można utworzyć linki ze strony internetowej.
W związku z tym, 24Genetics nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane z jakąkolwiek platformą lub stroną internetową, do której może być ustanowiony link ze strony internetowej. W szczególności, nie ograniczając się do przykładu, 24Genetics nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za działanie, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność swoich produktów i usług, własne linki i/lub jakąkolwiek ich zawartość, w ogóle; ani za wirusy lub inne szkodliwe elementy, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym użytkownika lub w jego dokumentach lub plikach.
Jeśli użytkownik posiada faktyczną wiedzę, że działania prowadzone za pośrednictwem tych stron internetowych osób trzecich są nielegalne lub naruszają moralność i/lub porządek publiczny, powinien natychmiast powiadomić o tym 24Genetics, aby link do takich stron mógł zostać zablokowany.
W każdym przypadku ustanowienie jakiegokolwiek rodzaju linku ze strony internetowej do innej strony internetowej nie oznacza, że istnieje jakikolwiek rodzaj relacji, współpracy lub zależności pomiędzy 24Genetics a osobą odpowiedzialną za zewnętrzną stronę internetową.
Takie hiperłącza nie stanowią również żadnej sugestii ani rekomendacji ze strony 24Genetics. 

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania ze strony internetowej i jej zawartości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszego dokumentu, a także zgodnie z zasadami współżycia, moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz zgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami, na które zwrócono mu uwagę, czy to za pomocą niniejszego dokumentu, czy też poprzez inne miejsce w ramach treści składających się na stronę internetową.
W związku z tym nie jest dozwolone (i w związku z tym konsekwencje będą na wyłączną odpowiedzialność użytkownika) uzyskanie dostępu do strony internetowej lub korzystanie z niej w celach nielegalnych lub niedozwolonych, niezależnie od tego, czy mają one cel gospodarczy, czy też nie.
W szczególności, i bez wyczerpania poniższej listy, ale jedynie ilustrując, zabronione jest:
– Wykorzystywania strony internetowej oraz jakiejkolwiek jej zawartości do celów lub ze skutkami, które są niezgodne z prawem, zabronione przez niniejszy dokument lub obowiązujące przepisy.
– Wykorzystywania strony internetowej w sposób, który może spowodować uszkodzenia, przerwy, niewydolność lub defekty w jej działaniu lub w komputerze osoby trzeciej.
– Wykorzystywania strony internetowej do przesyłania, instalowania lub publikowania jakichkolwiek wirusów, złośliwych kodów lub innych szkodliwych programów lub plików
– Wykorzystywania strony internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw 24Genetics lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, lub który może spowodować – pośrednio lub bezpośrednio – jakiekolwiek szkody lub krzywdy
– Wykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub publikowania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, rasistowskim, wulgarnym, oczerniającym, pornograficznym, obscenicznym lub zawierającym groźby, lub mogących powodować uciążliwość dla jakiejkolwiek osoby
– Używać strony internetowej w sposób nielegalny, sprzeczny z dobrymi obyczajami, moralnością i porządkiem publicznym.
– Uzyskiwania dostępu lub interakcji z witryną pod fałszywą tożsamością, podszywania się pod osoby trzecie, korzystania z profilu lub wykonywania jakichkolwiek innych działań, które mogą prowadzić do pomyłki co do tożsamości pochodzenia wiadomości
– Uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części strony internetowej, innych systemów lub sieci połączonych z nią, jakiegokolwiek serwera 24Genetics, poprzez hakowanie lub fałszowanie, wydobywanie haseł lub inne nielegalne środki
– Naruszać lub próbować naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania strony internetowej lub jakiejkolwiek sieci połączonej ze stroną internetową, lub środki bezpieczeństwa lub ochrony właściwe dla treści hostowanych na stronie internetowej
– Podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieproporcjonalne lub niepotrzebne obciążenie infrastruktury strony internetowej lub systemów lub sieci firmy 24Genetics, a także systemów i sieci podłączonych do strony internetowej; oraz
– Wprowadzanie danych, które są ewidentnie fałszywe.
Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z powyższych obowiązków może prowadzić do podjęcia przez 24Genetics odpowiednich środków chronionych prawem oraz w ramach wykonywania swoich praw lub obowiązków, a także może prowadzić do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika dopuszczającego się naruszenia, bez możliwości jakiegokolwiek odszkodowania dla użytkownika za wyrządzone szkody.
24Genetics zastrzega sobie prawo do usuwania treści, wypowiedzi lub komentarzy sprzecznych z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym, w tym m.in. naruszających godność osoby, dyskryminujących, rasistowskich, ksenofobicznych, sprzecznych z dobrem młodzieży lub dzieciństwa, pornograficznych lub sprzecznych z bezpieczeństwem publicznym.
W każdym przypadku 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa. 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

24Genetics oświadcza, że przyjęła wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu wiedzy, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i zminimalizowania błędów systemowych, zarówno od strony technicznej, jak i publikowanych treści, a także w celu uniknięcia istnienia i przesyłania wirusów i innych komponentów szkodliwych dla systemów komputerowych użytkowników.
W każdym jednak przypadku 24Genetics nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za:
– całkowitą prawdziwość, dokładność, rzetelność, przydatność i aktualność absolutnie wszystkich treści zawartych na stronie internetowej;
– dostępność i ciągłość działania strony internetowej, tj. brak przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej;
– awarie lub rozłączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które powodują zawieszenie, anulowanie lub przerwanie usługi portalu w trakcie świadczenia tej samej lub o wcześniejszym charakterze; ani
– braku wirusów, robaków lub innych szkodliwych elementów komputerowych (użytkownik jest odpowiedzialny za dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych).
W związku z tym, i tytułem podsumowania, 24Genetics nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za: (i) ciągłość działania strony internetowej, dostępność do niej oraz dobrą jakość jej działania; (ii) brak błędów w treści strony internetowej; (iii) brak wirusów lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej lub na serwerze, który ją dostarcza; (iv) nietykalność strony internetowej lub brak możliwości naruszenia przyjętych dla niej zabezpieczeń; (v) brak przydatności lub wydajności treści zawartych na stronie; (vi) szkody lub krzywdy wyrządzone, sobie lub osobie trzeciej, przez każdą osobę, która narusza warunki, zasady i instrukcje ustanowione przez 24Genetics; oraz (vi) spełnienie oczekiwania użyteczności, jakie użytkownicy mogli przypisać stronie i jej treści.
24Genetics zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie tylu zmian i modyfikacji, ile uzna za dogodne i konieczne dla strony internetowej, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie.

 

VIII. ZAWIESZENIE STRONY INTERNETOWEJ JAKO SANKCJA

24Genetics zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji, ograniczenia lub przerwania, czasowo lub na stałe, dostępu, przeglądania, korzystania, hostingu lub pobierania treści lub korzystania z usług strony internetowej, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, użytkownikom, którzy naruszają którekolwiek z postanowień wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, bez możliwości dochodzenia przez użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu. 

 

 

IX. MODYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ I CZAS JEJ TRWANIA

24Genetics zastrzega sobie prawo do modyfikacji prezentacji, konfiguracji i zawartości strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia.
Podobnie, 24Genetics może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, dostęp do zawartości strony internetowej, bez możliwości żądania przez użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania. Po takim rozwiązaniu, zakazy korzystania z treści określone w niniejszym dokumencie pozostają w mocy.

 

X. NIEWAŻNOŚĆ KLAUZUL

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części przez jakikolwiek Sąd, Trybunał lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

 

XI. JURYSDYKCJA

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą pojawić się w związku z interpretacją, stosowaniem i przestrzeganiem niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA strony internetowej, jak również w celu rozwiązania wszelkich sporów wynikających z lub związanych ze stroną internetową, 24Genetics i użytkownik zgadzają się poddać jurysdykcji Sądów i Trybunałów miasta Madryt (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

 

XII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu hiszpańskiemu.

 

XIII. ADRES KONTAKTOWY

W celu uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków użytkowania lub jakichkolwiek innych aspektów, użytkownik ma do dyspozycji następujące adresy:
Siedziba “24GENETICS, S.L.” Paseo de la Castellana, n.º 95, 28 piętro, Madryt (C. P. 28046).
Adres e-mail: info@24genetics.com
Wsparcie telefoniczne: +34 910 059 099

 

Niniejsza polska wersja dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma mocy prawnej, w związku z czym jedyną prawnie wiążącą wersją niniejszej umowy jest wersja hiszpańska, z którą można zapoznać się na stronie https://24genetics.es/terminos-de-uso/.

  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon