Logo 24G
0 0,00

Warunki korzystania z usługi

WARUNKI PRAWNE

WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. ASPEKTY OGÓLNE

1.1 Dane identyfikacyjne “Dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego (24Genetics S.L.)

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, zwraca się uwagę, że 24Genetics S.L. – której nazwa handlowa w tym portalu to 24Genetics.com- (zwana dalej “24Genetics.com”), firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, z CIF B86093812, jest właścicielem działalności prezentowanej, między innymi, za pośrednictwem strony internetowej http://www.24Genetics.com. Adres korporacyjny 24Genetics.com znajduje się na Calle Juan Montalvo 17 w Madrycie, Hiszpania, a adres handlowy na Paseo de la Castellana 95 Floor 15A 28046 w Madrycie. W przypadku, gdy chcesz się z nami skontaktować, możesz skontaktować się z adresem handlowym, jak również poprzez e-mail: info@24Genetics.com.

1.2 Akceptacja i obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych.

Zarówno nawigacja jak i korzystanie i/lub nabycie którejkolwiek z usług oferowanych na tej stronie internetowej przypisuje Ci status Użytkownika i oznacza Twoją pełną i bezwarunkową akceptację każdego z Ogólnych Warunków (zwanych dalej “Ogólnymi Warunkami”) obowiązujących w czasie, gdy Ty, jako Użytkownik (zwany dalej “Użytkownikiem”), wchodzisz na stronę http://www.24Genetics.com (zwaną dalej “stroną internetową” lub po prostu “stroną internetową”). 24Genetics.com może, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmodyfikować niniejsze Warunki Ogólne poprzez opublikowanie tych modyfikacji na stronie internetowej, aby mogły być znane przez użytkowników w dowolnym czasie, zastrzegając sobie prawo do jednostronnej modyfikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, prezentacji, konfiguracji i zawartości strony internetowej, jak również warunków wymaganych do jej użytkowania. Dlatego też 24Genetics.com zaleca Użytkownikowi wydrukowanie lub zapisanie i w każdym przypadku zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami przy każdym dostępie do strony internetowej. Podobnie, zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, wszystkich lub części usług oferowanych na stronie internetowej.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

2.1 Korzystanie z Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz z porządkiem publicznym, odpowiadając wobec 24Genetics.com lub wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane w wyniku naruszenia tego zobowiązania. Użytkownik powstrzyma się od używania strony internetowej do celów lub efektów nielegalnych, sprzecznych z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć stronę internetową lub serwer, na którym jest ona hostowana, lub uniemożliwić jej normalne użytkowanie lub korzystanie z niej. W przypadkach, w których jest to konieczne do korzystania z którejkolwiek z usług zawartych na stronie internetowej, wprowadzenie nazwy użytkownika (dalej, “login”) i hasła (dalej, “hasło”), Użytkownik zobowiązuje się do starannego stosowania i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim, i musi powiadomić 24Genetics.com, tak szybko jak to możliwe, o jego utracie, kradzieży lub innych okolicznościach, które mogły naruszyć jego tajemnicę.

2.2 Obowiązki Użytkownika

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków, jak również do stosowania się do specjalnych ostrzeżeń lub instrukcji użytkowania zawartych w nich lub w Serwisie i zawsze działać zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i wymogami dobrej wiary, stosując staranność odpowiednią do charakteru usługi, z której korzysta, powstrzymując się od korzystania ze strony internetowej w jakikolwiek sposób, który może uniemożliwić, uszkodzić lub zakłócić normalne funkcjonowanie tejże, majątku lub praw 24Genetics.com, jego dostawców, pozostałych Użytkowników lub, ogólnie, jakiejkolwiek osoby trzeciej. W szczególności, i bez implikowania jakiegokolwiek ograniczenia do zobowiązania przyjętego przez Użytkownika w ogóle, zgodnie z poprzednim ustępem, Użytkownik zgadza się, w korzystaniu z Serwisu, jak również w świadczeniu usług do: (I) w przypadku rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą podanych danych i ich aktualizacji; (II) nie wprowadzać, nie przechowywać i nie rozpowszechniać na lub z Serwisu jakichkolwiek informacji lub materiałów, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, ksenofobiczne, nawołujące do przemocy, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub jakiekolwiek inne społeczne lub osobiste uwarunkowania lub okoliczności (np. ze względów zdrowotnych), lub w jakikolwiek sposób naruszają moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności publiczne, cześć, prywatność lub wizerunek osób trzecich i ogólnie obowiązujące przepisy; (III) nie wprowadzać, nie przechowywać ani nie rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu żadnego programu komputerowego, danych, wirusa, kodu, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego ani żadnego innego instrumentu lub urządzenia elektronicznego lub fizycznego, które jest w stanie spowodować szkody w Serwisie, w którejkolwiek z usług oferowanych na stronie internetowej lub w którymkolwiek z urządzeń, systemów lub sieci 24Genetics. com, któregokolwiek z Użytkowników, dostawców 24Genetics.com lub ogólnie osób trzecich, lub w jakikolwiek inny sposób być w stanie spowodować wszelkiego rodzaju zmiany lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie; (IV) do odpowiedniego zabezpieczenia loginu i hasła dostarczonego przez 24Genetics. com dla Użytkowników, jako identyfikatory i narzędzia dostępu do usług oferowanych w Serwisie, zobowiązując się nie odstępować ich używania lub umożliwiać dostęp do nich osobom trzecim, utrzymując 24Genetics.com w stanie nienaruszonym i przyjmując na siebie odpowiedzialność Użytkownika za szkody, które mogą wyniknąć z ich niewłaściwego użycia. Podobnie, Użytkownik zgadza się powiadomić 24Genetics.com, tak szybko jak to możliwe, o ich utracie lub kradzieży, jak również o każdym ryzyku dostępu do loginu i / lub hasła przez osoby trzecie; (V) nie prowadzić reklamy, promocji lub komercyjnej działalności eksploatacyjnej za pośrednictwem strony internetowej nie wyraźnie upoważniony przez 24Genetics. com, ani wykorzystywać treści, a w szczególności informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej do przesyłania reklam, wysyłania wiadomości w celu sprzedaży bezpośredniej lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, ani gromadzić lub przechowywać danych osobowych osób trzecich; (VI) nie używać fałszywych tożsamości lub podszywać się pod tożsamość innych osób podczas korzystania ze strony internetowej lub korzystania z którejkolwiek z usług strony internetowej, w tym korzystania w ich przypadku z haseł lub kodów dostępu osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób; (VII) nie niszczyć, zmieniać, wykorzystywać do własnych celów, wyłączać lub uszkadzać danych, informacji, programów lub dokumentów elektronicznych 24Genetics. com, jej dostawców lub osób trzecich; (VIII) nie wprowadzać, nie przechowywać i nie rozpowszechniać za pośrednictwem strony internetowej treści naruszających prawa własności intelektualnej, tajemnice przemysłowe lub handlowe osób trzecich lub ogólnie wszelkich treści, co do których nie będzie posiadał, zgodnie z prawem, prawa do oddania ich do dyspozycji osób trzecich. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

2.3 Wyłączenie odpowiedzialności.

24Genetics.com ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z Witryny, tylko wtedy, gdy szkody te są mu bezpośrednio przypisane. W odniesieniu do informacji i treści zawartych na stronie internetowej lub do których Użytkownik może mieć dostęp w wyniku ustanowionych w niej linków, 24Genetics. com nie gwarantuje, w żaden sposób, lub dostępu w dowolnym momencie do takich informacji i treści, ani ich dokładności, ani ich aktualności lub aktualizacji, ani ich przydatności lub użyteczności dla celów Użytkownika, nie będąc odpowiedzialnym za szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez transmisję, rozpowszechnianie, przechowywanie, dostępność, odbiór, uzyskanie lub dostęp do treści zawartych na stronie internetowej lub tych, do których dostęp uzyskuje się w wyniku linków ustanowionych w nim. 24Genetics.com zwalnia się (a Użytkownik przyjmuje to na siebie) z wszelkiej odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieuprawnione użycie loginu i hasła oraz za brak staranności Użytkownika w zachowaniu ich tajemnicy. Podobnie, 24Genetics. com zwalnia się (a Użytkownik przyjmuje to do wiadomości) z wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane, o charakterze wyłącznie enuncjacyjnym i nieograniczającym, (I) obecnością wirusów lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej lub stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez linki utworzone na tej stronie, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub plikach Użytkowników; (II) zakłócenia, pominięcia, przerwy, awarie i/lub odłączenia w funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego lub komputerów i sprzętu komputerowego Użytkowników, spowodowane przyczynami niezależnymi od 24Genetics. com, które uniemożliwiają lub opóźniają świadczenie usług lub nawigację w systemie i na stronie internetowej; (III) opóźnienia lub blokady w korzystaniu z systemu spowodowane brakami lub przeciążeniami w Internecie lub w innych systemach elektronicznych; (IV) które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalne ingerencje poza kontrolą witryny i które nie są przypisywane 24Genetics. (V) rozbieżności informacji, dokumentacji i / lub innej zawartości strony internetowej, które mogą istnieć między wersją elektroniczną a wersją drukowaną; (VI) niemożność świadczenia usługi lub umożliwienia dostępu z przyczyn nie leżących po stronie 24Genetics.com, z winy Użytkownika, osób trzecich lub w przypadku siły wyższej. Odpowiedzialność 24Genetics.com w odniesieniu do szkód jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby być przypisane, nie przekroczy w żadnym przypadku, za wyraźną zgodą stron, kwoty, która jest określona w każdym przypadku w szczególnych warunkach nabytej usługi. W przeciwnym razie, całkowita odpowiedzialność 24Genetics.com, z wyjątkiem przypadku umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania, będzie ograniczona do ceny zapłaconej przez odpowiedniego użytkownika do 24Genetics.com (bez uwzględnienia podatków, które mogą być stosowane, jeśli dotyczy).

2.4 Używanie hiperłączy.

Internauta, który chce wprowadzić linki ze swoich stron internetowych na stronę internetową musi spełnić warunki wyszczególnione poniżej, nie pomijając obowiązków wynikających z Prawa. Link będzie odsyłać tylko do strony głównej lub strony głównej strony internetowej, ale nie będzie można go w żaden sposób powielać (linki inline, kopiowanie tekstów, grafiki, itp.). W każdym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w danym czasie, zabronione będzie tworzenie ramek lub ramek jakiegokolwiek rodzaju, które obejmują stronę internetową lub pozwalają na wyświetlanie treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż adresy strony internetowej, a w każdym razie, gdy są one oglądane razem z treściami spoza strony internetowej w taki sposób, że: (I) wywołuje lub może wywołać u użytkowników błąd, dezorientację lub wprowadzenie w błąd co do prawdziwego pochodzenia usługi lub Treści; (II) przypuszcza akt porównania lub nieuczciwego naśladownictwa; (III) służy wykorzystaniu renomy marki i prestiżu 24Genetics.com; lub (IV) w jakikolwiek inny sposób jest zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa. Strona wprowadzająca link nie będzie zawierała żadnego rodzaju fałszywych, niedokładnych lub błędnych stwierdzeń na temat 24Genetics.com, jej adresu, pracowników, klientów lub jakości świadczonych przez nią usług. W żadnym wypadku, nie będzie wyrażone na stronie, gdzie link jest umieszczony, że 24Genetics.com wyraził zgodę na umieszczenie linku lub że w inny sposób sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi nadawcy. Użycie jakiegokolwiek słowa, grafiki lub marki mieszanej lub jakiegokolwiek innego znaku rozpoznawczego 24Genetics.com w obrębie strony nadawcy jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wyraźnie upoważnionych na piśmie przez 24Genetics.com i kiedy jest to dozwolone, w tych przypadkach, bezpośredni link do strony internetowej w sposób ustalony w niniejszej klauzuli. Strona, która ustanawia link musi wiernie przestrzegać prawa i w żadnym wypadku nie może dysponować lub linkować do własnych treści lub osób trzecich, które: (I) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, brutalne, rasistowskie, itp.); (II) wywołują lub mogą wywołać u Użytkownika fałszywe przekonanie, że 24Genetics.com podpisuje się, popiera, przyłącza się lub w jakikolwiek sposób popiera idee, stwierdzenia lub wyrażenia, legalne lub nielegalne, nadawcy; (III) są nieodpowiednie lub nieadekwatne do działalności 24Genetics.com w zwróceniu uwagi na miejsce, treść i tematykę strony internetowej nadawcy. Podobnie, Użytkownik powstrzyma się od umieszczania na stronie internetowej jakiegokolwiek hiperłącza (zwanego dalej “linkiem”) skierowanego do strony internetowej, która zawiera informacje lub treści nielegalne, sprzeczne z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

2.5 Polityka Ochrony Danych Osobowych.

24Genetics.com uznaje znaczenie ochrony sfery prywatności Użytkownika strony internetowej, dla której opracował Politykę Ochrony Danych Osobowych, która zwraca Twoją uwagę, aby Użytkownik swobodnie i dobrowolnie decydował, czy chcesz ułatwić 24Genetics.com dane osobowe, które mogą być wymagane lub uzyskane przy okazji korzystania z tej strony internetowej i / lub wniosek o którąkolwiek z usług oferowanych w nim. 24Genetics.com zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, swojej Polityki Ochrony Danych Osobowych w celu dostosowania jej do aktualnych przepisów w każdym czasie. Aby uzyskać informacje lub, w stosownych przypadkach, przystąpić do zawarcia umowy lub nabycia oferowanych usług, Użytkownicy muszą uprzednio przekazać 24Genetics.com pewne dane osobowe, które będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytania, w stosownych przypadkach, sformalizowania umowy na odległość, zarządzania, administrowania, użyczania, rozszerzania, ulepszania i dostosowywania usług oferowanych na stronie internetowej. Jak również, realizacji działań promocyjnych i reklamowych za pomocą wszelkich środków, które mogą być interesujące dla Ciebie. Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999, z dnia 13 grudnia, Ochrona danych osobowych (dalej, “LOPD”), Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do swoich danych osobowych zebranych jak ustalono w poprzednich ustępach, będąc w stanie skierować do tych celów, przez kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości, na adres kontaktowy wymienione. Zainteresowane strony są informowane, że mogą korzystać z prawa dostępu, sprostowania i anulowania pod następującym adresem: Paseo de la Castellana 95 Floor 15A 28046 w Madrycie, Hiszpania, lub pod adresem e-mail.  lopd@24Genetics.com Użytkownik wyraźnie zgadza się na umieszczenie danych zebranych podczas przeglądania strony internetowej, lub dostarczonych poprzez wypełnienie jakiegokolwiek formularza, jak również pochodzących z relacji handlowych i / lub dostawy zakupionych usług, w pliku, o którym mowa powyżej. Z drugiej strony, w przypadku zawierania umów / korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem sieci Web, które wymagają przetwarzania szczególnie wrażliwych danych (zdrowie), Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych przez personel 24Genetics.com, które będą wykonywane zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy i poufności zawartym w art. 10 LOPD, przyjmując środki bezpieczeństwa zawarte w Dekrecie Królewskim 1720/2007, z dnia 21 grudnia, który zatwierdza Regulamin rozwoju LOPD (dalej “Rozporządzenie LOPD”). Podczas procesu zbierania danych i w każdym miejscu na stronie internetowej, gdzie takie dane są wymagane, Użytkownik zostanie poinformowany, albo poprzez hiperłącze, albo w samym formularzu, o obowiązkowym charakterze lub nie zbierania danych. takich danych. 24Genetics.com zobowiązuje się do korzystania z danych zawartych w pliku, do przestrzegania ich poufności i do korzystania z nich zgodnie z celem pliku, jak również do przestrzegania obowiązku ich zapisywania i dostosowania wszystkich środków w celu uniknięcia zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z rozporządzeniem LOPD i innymi przepisami, które mogą być stosowane w dowolnym czasie. Wreszcie, w przypadku osób niepełnoletnich, ich dane osobowe i informacje genetyczne będą również wykorzystywane w sposób poufny, przedkładając w każdym przypadku interes dziecka nad inne, zgodnie z postanowieniami Ustawy Organicznej 1/1996, z 15 stycznia, o ochronie prawnej nieletnich.

2.6 Wykorzystanie plików cookies.

Serwis posiada pliki “cookies”, które pozwalają 24Genetics.com na uzyskanie szeregu danych od Użytkowników. Czym są pliki “cookies”? Cookies to pliki tekstowe i numery, które zawierają niewielkie ilości informacji, które mogą być wysyłane do urządzenia Użytkownika (komputer, smartfon, tablet …), gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Chociaż pliki cookie są wysyłane do urządzenia, nie są one w stanie uzyskać dostępu do danych osobowych lub przenosić wirusów, a jedynie śledzić nawigację na stronie internetowej. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę internetową, te pliki cookie są wysyłane z powrotem do naszej strony internetowej lub do innej strony, która rozpoznaje pliki cookie, co pozwala nam rozpoznać urządzenie użytkownika. Jak używamy plików cookie? Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają na łatwiejsze poruszanie się między różnymi stronami, zapamiętują preferencje użytkownika, a my używamy ich do poprawy komfortu korzystania z Internetu. Obecnie używamy plików cookie sesji, a także technicznych, personalizacyjnych, analitycznych i reklamowych plików cookie. Te ostatnie pozwalają na zarządzanie powierzchniami reklamowymi, które pojawiają się w sieci w oparciu o kryteria takie jak treść lub częstotliwość reklam. Na koniec należy zaznaczyć, że korzystamy z Google Analytics. Ten plik cookie służy do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Używamy tych informacji do sporządzania raportów i jako element pomocniczy do ulepszania strony internetowej. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim. Plik cookie gromadzi informacje w sposób anonimowy, co oznacza, że nie można ich powiązać z użytkownikiem. Zbiera on dane takie jak liczba odwiedzających, którzy skorzystali z naszej strony internetowej, skąd odwiedzający trafiają na stronę i jakie strony odwiedzili. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, możesz zapoznać się z jego polityką prywatności online. Tutaj można znaleźć informacje na temat ochrony prywatności w Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Social media cookies? Z drugiej strony, sieci społeczne, z którymi 24Genetics.com współdziała na stronie internetowej używają plików cookie w swoich przyciskach do akcji. 24Genetics.com nie ma żadnej interwencji, kontroli lub informacji o wynikach, są odpowiedzialnością każdej sieci społecznej. Kiedy Użytkownik rejestruje się z poświadczeniami sieci społecznej, upoważnia odpowiednią sieć społeczną do przechowywania trwałego pliku cookie, który zapamiętuje jego tożsamość i gwarantuje dostęp do czasu jego wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć ten plik cookie i cofnąć dostęp poprzez aktualizację swoich preferencji w odpowiedniej sieci społecznej. 24Genetics.com zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z warunkami użytkowania, polityką prywatności i cookies sieci społecznościowych, z których korzysta. Jak mogę wyłączyć cookies? Użytkownik może wybrać opcję, że jego komputer otrzymuje ostrzeżenie za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany lub może wybrać wyłączenie wszystkich plików cookie. Aby to zrobić, musisz przejść do menu konfiguracyjnego swojej przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Chrome …). Każda przeglądarka jest inna, dlatego zalecamy sprawdzenie menu pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak poprawnie ustawić pliki cookie. Pamiętaj jednak, że możliwe jest, że jeśli dezaktywujesz pliki cookie, nie będziesz miał dostępu do niektórych funkcji, które sprawiają, że nasza strona jest bardziej wydajna. Jeśli nie chcesz, aby dane dotyczące Twoich wizyt były przekazywane przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek wyłączający Google Analytics dla przeglądarek. Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat instalacji i dezinstalacji wspomnianego dodatku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Wyżej wymienione strony nie są stronami internetowymi 24Genetics.com i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

2.7 Własność intelektualna i przemysłowa.

Zawartość strony internetowej (zwana dalej “treścią”), która zawiera, dla celów czysto enuncjacyjnych i niewyłącznych, teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne, jak również jej projekt graficzny i kody źródłowe są własnością intelektualną 24Genetics.com lub osób trzecich, które przypisały ich wykorzystanie do 24Genetics.com. Ta zawartość jest chroniona przez prawa krajowe i traktaty międzynarodowe odnoszące się do praw własności intelektualnej, które są stosowane. Podobnie, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością 24Genetics.com lub osób trzecich, które, jeśli dotyczy, upoważniły 24Genetics.com do włączenia i korzystania z nich na stronie internetowej. Wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej na tej stronie są prawnie zastrzeżone i dostęp do niej lub jej użycie, przez użytkownika, nie powinno być traktowane, w żaden sposób, jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa użytkowania na jakiejkolwiek aktywnej, której własność lub własność odpowiada 24Genetics.com lub osobom trzecim. Całkowita lub częściowa reprodukcja, w jakikolwiek sposób, treści, znaków towarowych, nazw handlowych i znaków wyróżniających jakiegokolwiek rodzaju, zawartych na stronie internetowej, jak również sprzedaż, cesja, dzierżawa, dystrybucja, publiczne przekazywanie, przekształcanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które jeśli chcesz im nadać, bez uprzedniej wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela, jest całkowicie zabronione i będzie ścigane cywilnie i, w stosownych przypadkach, karnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i traktatami międzynarodowymi.

3. ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG OFEROWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

3.1. Informacja przed wynajęciem.

Te ogólne warunki umowy, wraz z dokumentem “Świadomej Zgody” i warunkami szczegółowymi, które mogą być ustanowione, będą wyraźnie regulować stosunki powstające między 24Genetics.com i Użytkownikami, którzy kontraktują usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej. Informujemy, że w każdym przypadku, językiem, w którym umowa pomiędzy 24Genetics.com a Klientem będzie realizowana, będzie język hiszpański. Niniejsze Ogólne Warunki zostały przygotowane zgodnie z przepisami hiszpańskiego systemu prawnego: Ustawa 34/2002 o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego, Ustawa 7/1998 o Ogólnych Warunkach Umów, Ustawa 7/1996 o Regulacji Handlu Detalicznego, regulacje dotyczące obrony Konsumentów i Użytkowników, i jak wiele przepisów prawnych ma zastosowanie. Korzystanie i/lub nabycie którejkolwiek z usług oferowanych na stronie internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z niniejszych Warunków Ogólnych, jak również warunków szczególnych, które w Państwa przypadku regulują nabycie. W tym względzie, Użytkownik akceptuje, że usługi 24Genetics.com są ograniczone przez, głównie, następujące pytania pochodzące z badań genetycznych: (i) większość badań i studiów genetycznych jest przeprowadzana w populacji kaukaskiej (rasa biała); dlatego możliwe jest, że interpretacje ułatwione przez 24Genetics. com nie są ważne w przypadku, gdy Użytkownik nie należy do wyżej wymienionej rasy; (ii) jako kontynuacja tego, co zostało wskazane w punkcie (i) powyżej, związki chorób genetycznych są zwykle oparte na tożsamości etnicznej, a badania koncentrują się na ograniczonych populacjach; W związku z tym badania te mogą dostarczyć wiedzy o określonej populacji, ale nie o jej poszczególnych członkach, a ponadto związki te nie były badane w wielu populacjach i dlatego mogą nie być ważne dla innych populacji; oraz (iii) badania genetyczne postępują z dnia na dzień i w związku z tym obecna wiedza na temat genetyki niektórych chorób lub stanów indywidualnych może być częściowa i niedokładna. Dlatego, jako kontynuacja powyższego, Użytkownik wyraźnie akceptuje, że 24Genetics.com nie gwarantuje, że jego usługi (w tym ich wyniki) są bezbłędne, w 100% dokładne, niezawodne i bezpieczne, mają czasową ciągłość lub odpowiadają określonym oczekiwaniom. części Użytkowników. 24Genetics.com informuje, że procedurami służącymi do realizacji nabycia usług są te opisane w niniejszych Warunkach Ogólnych, jak również te szczegółowe, które są wskazane na ekranie podczas nawigacji, w związku z czym Użytkownik deklaruje, że zna i akceptuje te procedury jako niezbędne do uzyskania dostępu do usług oferowanych na stronie internetowej. Wszelkie zmiany i/lub korekty danych podanych przez Użytkowników podczas nawigacji będą możliwe i muszą być dokonywane zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej. Usługi oferowane na stronie internetowej, wraz z ich charakterystyką i cenami, będą wyświetlane w odpowiednim katalogu na ekranie. 24Genetics.com zastrzega sobie prawo do decydowania w każdej chwili o usługach i ewentualnie o produktach, które są zawarte i oferowane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej. W ten sposób, 24Genetics.com może, w każdej chwili, dodać nowe usługi i / lub produkty do tych zawartych na stronie internetowej, rozumiejąc, chyba że postanowiono inaczej, że będą one regulowane przez postanowienia Ogólnych Warunków w vigor w tym czasie. Podobnie, 24Genetics.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, któregokolwiek z produktów lub usług oferowanych na stronie internetowej. BARDZO WAŻNE: UŻYTKOWNICY TEJ STRONY MUSZĄ MIEĆ UPROSZCZONE 18 LAT, i muszą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w różnych ekranach strony internetowej, aby sformalizować pożądany zakup. Podobnie, Użytkownik może uzyskać dostęp do strony internetowej, ale nie może sformalizować żadnego zakupu w przypadku, gdy mieszka w kraju lub na terytorium, którego prawo zabrania mu korzystania z usług 24Genetics.com. W takich przypadkach, dostępność strony internetowej nie może być kwalifikowana jako oferta 24Genetics.com swoich usług dla osób, które wchodzą na stronę internetową z tych krajów lub terytoriów. W tych przypadkach, w których usługi 24Genetics.com będą używane przez osoby niepełnoletnie, konieczne będzie, aby jeden z ich rodziców lub, jeśli dotyczy, jeden z nich do wykonywania władzy rodzicielskiej, który wynajmuje usługi. W przypadku braku rodziców, właściciel opieki będzie jedyną osobą, która może zawrzeć umowę z 24Genetics.com. Aby usługi 24Genetics.com mogły być świadczone na rzecz osób niepełnoletnich, osoby sprawujące władzę rodzicielską muszą to udowodnić poprzez przesłanie telematycznie do 24Genetics.com skanu swojego DN.I. oraz D.N.I. dziecka, jeśli już go posiada, a także Księgi Rodzinnej. W przypadku braku D.N.I. dostarczona zostanie zeskanowana kopia paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości (zarówno rodzica/osoby posiadającej władzę rodzicielską, jak i małoletniego, jeżeli posiadał on już paszport lub równoważny dokument tożsamości). W przypadku, gdy osoba wnioskująca o usługi 24Genetics.com dla osoby niepełnoletniej jest jej opiekunem, musi udowodnić ten warunek poprzez przesłanie skanu wyroku lub uchwały sądowej zawierającej ich powołanie, wraz z ich D.N.I. i D.N.I. dziecka, jeśli już je posiada. W przypadku braku D.N.I., dostarczona zostanie zeskanowana kopia paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości (zarówno opiekuna jak i osoby niepełnoletniej, jeśli ta ostatnia posiadała już paszport lub równoważny dokument tożsamości). 24Genetics.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczeń składanych przez osoby deklarujące się jako osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, dla którego zawierana jest jakakolwiek z usług opisanych na stronie. 24Genetics.com nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację autentyczności dokumentacji dostarczonej przez osoby zawierające umowę w imieniu osoby niepełnoletniej. 24Genetics.com będzie utrzymywać komunikację tylko z Użytkownikami pełnoletnimi. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

3.2. Procedura nabywania usług.

W celu nabycia usług 24Genetics.com, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego z wymaganymi informacjami, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokonać wyboru żądanej usługi, a po zaakceptowaniu niniejszych Ogólnych Warunków i podsumowania zakupu, w którym szczegóły usługi / s, które chcesz nabyć jest związane, podać informacje dotyczące płatności – w zależności od sposobu płatności istniejących w każdym przypadku-. Informacje dostarczone przez Użytkownika do 24Genetics.com podczas procesu zawierania umowy muszą być kompletne, prawdziwe i aktualne.

3.3. Potwierdzenie zakupionej usługi i instrukcja jej użytkowania.

W momencie, gdy 24Genetics.com posiada potwierdzenie płatności dokonanej przez Użytkownika, w ciągu maksymalnie 24 godzin, otrzyma on e-mail potwierdzający, poprzez który, zostanie poinformowany o dokonanym zakupie, oraz wskazane zostaną kroki, które należy podjąć w każdym przypadku. Jeśli, wyjątkowo, Użytkownik kupujący nie otrzyma maila potwierdzającego w ciągu maksymalnie 24 godzin, należy skontaktować się z 24Genetics.com w celu zgłoszenia incydentu na adres mailowy info@24Genetics.com. W każdym przypadku, po sformalizowaniu zakupu, Użytkownik musi zaakceptować szczególne warunki, które będą dostępne przez cały czas na stronie internetowej, za pośrednictwem której dokonał zakupu. Podobnie, poprzez nabycie jakiejkolwiek usługi 24Genetics.com, Użytkownik akceptuje i gwarantuje: (i) że dostarczona próbka śliny pochodzi od Użytkownika lub od osoby, dla której usługa została zakontraktowana i nie wynika z niej. zastosowanie jakichkolwiek przepisów, które zabraniają mu dostarczenia wspomnianej próbki; (ii) że Użytkownik nie pracuje ani nie jest w żaden sposób powiązany z firmami ubezpieczeniowymi, firmami zdrowotnymi lub jakimikolwiek innymi osobami trzecimi, które mogą mieć interesy handlowe w poznaniu wyników usługi zakontraktowanej z 24Genetics. com; i (iii) że nie nabywa usługi 24Genetics.com w celu odsprzedaży, kopiowania, reprodukcji lub wykorzystania jej komercyjnie w jakikolwiek sposób, ani w celu krytykowania, uszkadzania lub wykonywania jakichkolwiek działań sprzecznych z 24Genetics.com i jego działalnością. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe pobranie próbki zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. W przypadku, gdy nie udało się pobrać wystarczającej ilości DNA z powodu nieprawidłowej ekstrakcji próbki, Użytkownik musi pokryć koszty zestawu, jego wysyłki i przetworzenia nowej próbki o wartości 50 € dla każdego uczestnika.

3.4. Price and method of payment.

Ceny obowiązujące w momencie dokonywania zakupu, to te, które pojawiają się na ekranie (podatki obowiązujące w każdym przypadku są wliczone), na stronie podsumowującej, po sformalizowaniu zakupu, z wyjątkiem błędu typograficznego. Ceny zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, każdy podatek, stawka i/lub podatek, który narasta w wyniku nabycia usług, jak również wszelkie inne wydatki, które mogą z tego wynikać, będą na koszt Użytkownika. W momencie, w którym Użytkownik wybiera usługę do zakupu w opisie na ekranie, kwota tej usługi pojawi się, jak również, jeśli dotyczy, odpowiedni przypadek, do kosztów wysyłki. Zakupy, w zależności od usług, które mają być zakupione, mogą być wypłacane za pomocą jednego z wymienionych poniżej środków: – przelew bankowy – PayPal karta kredytowa (Visa, Master Card lub American Express): Zapłata ceny za zakupione usługi oraz kosztów wysyłki, które pojawią się na ekranie, może być dokonana kartą kredytową lub debetową. Jako system płatności elektronicznych, 24Genetics.com zainstalował bramkę płatności handlu elektronicznego, który został zakontraktowany z podmiotem PayPal, Inc. Wszystkie dane dostarczone do tego celu są szyfrowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa tego samego. Są one hostowane na bezpiecznym serwerze certyfikowanym zgodnie z protokołem SSL (Secure Sockets Layer). Protokół ten jest powszechnie obsługiwany przez główne przeglądarki i gwarantuje Użytkownikowi: (I) tożsamość odbiorcy jego danych (nie podszywanie się pod sprzedawcę), (II) poufność informacji dostarczonych przez niego, oraz (III) integralność (brak manipulacji) informacji dostarczonych przez niego. Podobnie, 24Genetics.com oświadcza, że w żadnym wypadku nie przechowuje w jakikolwiek sposób danych dostarczonych przez Użytkowników za pośrednictwem bramki płatności, i że są one przechowywane tylko podczas dokonywania zakupu, dokonywania płatności i do końca okresu odstąpienia od umowy. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa właścicielom kart kredytowych, na ich kartach został umieszczony trzycyfrowy numer, który służy jako kod identyfikacyjny do weryfikacji fizycznej obecności karty podczas transakcji w Internecie. Ten trzycyfrowy numer jest wydrukowany na odwrocie karty (w miejscu przeznaczonym na podpis), bezpośrednio po numerze karty. W celu zapobiegania oszukańczym transakcjom z użyciem kart kredytowych, te cyfry kontrolne będą wymagane do zatwierdzenia operacji. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

3.5. Wycofanie zamówień.

Polityka zwrotów 24Genetics.com jest następująca: Kwota, która ma być zwrócona podlega następującym warunkom: – Kwota zakupu zostanie zwrócona z karą w wysokości 125€. – Jeśli już przystąpili Państwo do odesłania próbki do naszego laboratorium, nie mogą Państwo przystąpić do zwrotu wypłaconej kwoty. Jeśli, wyjątkowo, Kupujący ma jakikolwiek problem związany z zamówieniem, powinien skontaktować się z 24Genetics.com w celu rozwiązania go tak szybko, jak to możliwe, wysyłając e-mail na następujący adres info@24Genetics.com lub uzyskać dostęp do formularza zwrotu na stronie internetowej.

3.6. Komunikacja między Stronami – Obsługa Klienta.

Dla celów niniejszego Regulaminu oraz dla wszelkiej komunikacji, która jest niezbędna pomiędzy 24Genetics.com a Użytkownikiem, powinny być one kierowane do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysłanie wiadomości na adres: info@24Genetics.com lub poprzez pisemną komunikację skierowaną do Działu Obsługi Klienta: BTL Paseo de la Castellana 95 Planta 15A, Madrid, 28046, Spain Komunikacja z 24Genetics.com do Użytkownika będzie odbywać się zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik akceptuje wyraźnie dla wszystkich komunikatów związanych z korzystaniem ze strony internetowej, i / lub nabycie usług, korzystanie z nie szyfrowanej poczty elektronicznej jak ważna procedura dla umorzenia wyżej wymienionych komunikatów. Użytkownik zwalnia 24Genetics.com z wszelkiej odpowiedzialności za przechwycenie lub dostęp do poczty elektronicznej przez osoby nieupoważnione, jak również za wszelkie szkody lub uszkodzenia, które mogą mieć miejsce w stosunku do Użytkownika w wyniku wirusów komputerowych, awarii sieci lub analogicznych przypuszczeń, z wyjątkiem, że były one z przyczyny przypisywanej bezpośrednio 24Genetics.com.

3.7. Użytkowanie i przechowywanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 24Genetics.com ustanawia praktyki i limity w odniesieniu do korzystania z jego usług, w tym m.in. maksymalną liczbę dni, w których treść może być przechowywana, maksymalną przestrzeń na dysku, która będzie mogła być wykorzystana do przechowywania danych jego konta, lub maksymalną liczbę razy, które Użytkownik może uzyskać dostęp w określonym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 24Genetics.com może zmienić te ogólne praktyki i limity według własnego uznania i w dowolnym czasie.

3.8. Nieważność.

Jeśli którakolwiek z klauzul zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych została uznana, w całości lub w części, za nieważną lub nieskuteczną z powodu naruszenia obowiązującego prawa, ta sama klauzula zostanie uznana za nieobowiązującą, pozostając w mocy Warunków Ogólnych we wszystkim innym, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to klauzula, której ważność zależy od ważności Warunków Ogólnych lub jej zniesienie określa znaczące zmniejszenie bilansu wzajemnych świadczeń części. W takim przypadku Użytkownik i 24Genetics.com będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie klauzuli/ klauzul uznanych za nieważne lub nieskuteczne oraz środki, które w większym stopniu dostosują się do zamierzonego celu.

3.9. Rozstrzyganie sporów. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.

W przypadku powstania jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności w interpretacji lub zastosowaniu niniejszych warunków umowy, obie strony poddają się, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, sądom i trybunałom w madryckim Nie narusza to prawa Klienta do odwołania się do Konsumenckiej Komisji Rozjemczej w jego okręgu.

  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon