Zgoda prawna

DOKUMENT ZGODY PRAWNEJ

Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Bou Trade Labs, S.L. (zwaną dalej “24Genetics”), użytkownik powinien zapoznać się, wyrazić zgodę i zaakceptować warunki niniejszej świadomej zgody i porozumienia prawnego (zwanej dalej “Zgodą”). W szczególności, poprzez niniejszą Zgodę, użytkownik oświadcza i wyraźnie akceptuje, że: (i) jest poinformowany o procesie, w którym 24Genetics wykonuje swoje usługi; (ii) jest świadomy potencjalnych korzyści, ograniczeń i ryzyka związanego – pośrednio lub bezpośrednio – z tym samym. Konieczne jest jasne zrozumienie: (i) kontekstu informacji genetycznej, do której, poprzez świadczone usługi, 24Genetics ma dostęp; oraz (ii) możliwych konsekwencji wynikających z tej wiedzy.

Cel analizy genetycznej przeprowadzanej przez 24Genetics, o którą prosiłeś. Usługa świadczona przez 24Genetics w zakresie analizy i interpretacji, o którą Pan/Pani prosił/a, ma cel czysto informacyjny, wykorzystywany przez 24Genetics i oparty na dostępnych dowodach naukowych. W szczególności, poprzez usługę świadczoną przez 24Genetics, użytkownik będzie informowany o aspektach, które promują zapobieganie i/lub leczenie pewnych warunków, patologii i/lub chorób (predyspozycje genetyczne do zapadania na różne choroby, zdolność metabolizmu leków i odpowiedź na leczenie lub możliwość bycia nosicielem zaburzeń dziedzicznych). Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i akceptuje fakt, że dostarczenie próbki śliny i otrzymanie wyników danych genetycznych nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do badań naukowych, usług lub produktów, które są opracowywane przez 24Genetics lub przez organizacje lub osoby związane z 24Genetics.

Próbki śliny dostarczone do 24Genetics. Użytkownik gwarantuje, że dostarczona próbka śliny jest jego własną próbką. W związku z tym rozumie się, że 24Genetics świadczy usługi wyłącznie dla osób prywatnych. W związku z tym użytkownik gwarantuje, że nie działa na rzecz osób trzecich, w tym, ale nie tylko, firm ubezpieczeniowych, firm związanych – pośrednio lub bezpośrednio – z opieką zdrowotną lub innego rodzaju firm lub osób prywatnych, które mogłyby być zainteresowane uzyskaniem informacji o ubezpieczonym, pracowniku, dyrektorze lub jakiejkolwiek innej osobie bez uprzedniego upoważnienia. Ponadto, jeśli zamieszkujesz poza Hiszpanią, w momencie akceptacji niniejszej Zgody lub innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, potwierdzasz, że nie podlegasz żadnemu zakazowi lub ograniczeniu prawnemu związanemu z wysyłaniem próbek śliny z kraju zamieszkania lub ogólnie z zawieraniem umów na usługi genetyczne, takie jak te, o które prosisz 24Genetics. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostarczenie próbki śliny i późniejsze przetwarzanie danych genetycznych nie oznacza nabycia przez

Pobieranie próbek śliny od dzieci w celu świadczenia usług. Jeśli podpisujesz ten dokument w imieniu małoletniego, oświadczasz, że sprawujesz opiekę nad dzieckiem, działasz w jego imieniu i nie zostałeś pozbawiony tej opieki na mocy prawomocnego wyroku. Ponadto oświadcza Pan/Pani, że próbka śliny odpowiada osobie małoletniej, w której imieniu Pan/Pani występuje. W przypadku braku rodziców posiadających władzę rodzicielską, jedynie osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem może w jego imieniu zawrzeć umowę i przekazać próbki śliny. Osoby, które zawierają umowę na usługi 24Genetics w imieniu dziecka, muszą dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające reprezentację dziecka oraz oświadczenia złożone w celu sformalizowania wynajmu, stwierdzające, że są one autentyczne, kompletne, prawdziwe i aktualne. W szczególności, bez ograniczeń, może to być dostarczona Księga Rodzinna, Dowody Osobiste rodziców, świadectwo decyzji sądu lub akta stanu cywilnego.

Analiza kwasu dezoksyrybonukleinowego (zwanego dalej “DNA”). Użytkownik udziela zgody firmie 24Genetics, jej pracownikom, dyrektorom, kierownikom, wykonawcom, podwykonawcom i współpracownikom na wykonanie żądanych usług w zakresie analizy DNA próbki śliny. W tym celu informuje się, że obecne centrum przetwarzania danych zakontraktowane przez 24Genetics posiada wszystkie niezbędne licencje sanitarne do przeprowadzenia analizy.

Wyniki analizy genetycznej (raport). Użytkownik upoważnia 24Genetics do przekazania mu – częściowo lub w całości – wyników (raportu) analizy DNA, jak również tym osobom, dla których Użytkownik udzielił uprzednio pisemnego upoważnienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje dostarczone przez 24Genetics po przeprowadzeniu analizy genetycznej zgodnie z życzeniem mogą być pozytywne lub negatywne. W związku z tym uznaje Pan(i) i akceptuje, że jest Pan(i) świadomy(a), że te dostarczone informacje mogą być nieoczekiwane i mogą powodować sytuacje stresu emocjonalnego. Niemniej jednak oświadczasz, że wiesz i akceptujesz, że w przypadku, gdy Twoje informacje genetyczne wskazują na wyższe niż przeciętne ryzyko rozwoju określonej patologii lub choroby, nie oznacza to, że nieodwracalnie się na nią zapadniesz. Podobnie, oświadczasz, że rozumiesz, iż w miarę postępu badań nad materiałem genetycznym, w celu pełniejszej oceny znaczenia i informacji związanych z Twoim DNA w kontekście tego postępu, może być konieczne ponowne skorzystanie z tych usług.

Poradnictwo genetyczne. Jako klient 24Genetics masz dostęp za pośrednictwem strony internetowej www.24Genetics.com (lub innej strony utworzonej w tym celu przez 24Genetics) do interpretacji Twojej analizy genetycznej. Jednakże w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub jakichkolwiek wątpliwości czy niepokojów wynikających z Państwa analizy genetycznej, mogą Państwo skontaktować się z 24Genetics pod adresem e-mail info@24Genetics.com gdzie wyspecjalizowany personel postara się odpowiedzieć na Państwa pytania. W każdym razie, jak już wcześniej stwierdzono, świadczenie usług przez 24Genetics nie pretenduje ani nie może być substytutem spersonalizowanej i szczególnej uwagi ze strony pracowników służby zdrowia.

OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH

Twoje informacje genetyczne uzyskane w wyniku usług świadczonych przez 24Genetics podlegają naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych [aby dowiedzieć się więcej o tej Polityce Ochrony Danych Osobowych, kliknij tutaj]. Podsumowując, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, 24Genetics dba o Twoje prawo do przechowywania i przeglądania Twoich osobistych informacji genetycznych w sposób poufny i bezpieczny. Jeśli chodzi o informacje genetyczne osób niepełnoletnich, dostęp do nich mają wyłącznie ich rodzice lub opiekunowie prawni, jeśli posiadają władzę rodzicielską lub prawną. Osoby niepełnoletnie mogą również uzyskać dostęp do swoich danych, jeśli po osiągnięciu pełnoletności zgłoszą taką prośbę, a firma 24Genetics nadal będzie dysponować tymi informacjami.

Dane genetyczne. Laboratorium zakontraktowane przez 24Genetics do przetwarzania próbki śliny będzie analizować Twoje DNA wyłącznie w celu określenia Twoich danych genetycznych. Ani wspomniane laboratorium, ani 24Genetics nie będą badać próbki śliny pod kątem jakichkolwiek innych biologicznych lub chemicznych czynników, markerów lub składników, które nie są Twoim DNA. Podobnie, wspomniane laboratorium nie będzie miało dostępu do żadnych Twoich danych osobowych (w tym imienia i nazwiska), ponieważ dane te zostaną poddane procesowi dysocjacji. Jedynie unikalny kod kreskowy pozwoli 24Genetics na powiązanie informacji genetycznej uzyskanej z próbki śliny z Twoim kontem jako klienta 24Genetics. W każdym przypadku i dla większego bezpieczeństwa, dwa (2) miesiące po zakończeniu żądanej analizy, próbka śliny zostanie oddana, a pozostałe DNA zostanie zniszczone.

Bezpieczeństwo. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrzną polityką 24Genetics, zastosowane zostaną rygorystyczne środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu, transmisji lub zniszczenia danych użytkownika. Ten system bezpieczeństwa obejmuje nasze regularne audyty systemu i środki bezpieczeństwa.

Poufność. Zgodnie z przepisami ustawodawstwa hiszpańskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych (zwanej dalej LOPD) oraz dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdzającego rozporządzenie w sprawie rozwoju LOPD (zwane dalej rozporządzeniem LOPD), firma 24GGics zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych, Rozporządzenie LOPD), 24Genetics informuje użytkownika, że przekazane nam dane osobowe będą wykorzystywane z zachowaniem całkowitej poufności i włączone do odpowiednich plików będących własnością 24Genetics i odpowiednio zarejestrowanych w rejestrze ogólnym Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (dalej “AEPD”), w celu odpowiedniego świadczenia zakontraktowanych usług. Podobnie, zgodnie z rozporządzeniem LOPD, użytkownik jest poinformowany, że może skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych w zakresie dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu przechowywanych w plikach 24Genetics w formie pisemnej i z dowodem tożsamości do 24Genetics.

W przypadku osób niepełnoletnich, ich dane osobowe i informacje genetyczne będą wykorzystywane w sposób równie poufny, mając na uwadze przede wszystkim dobro osoby niepełnoletniej, zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy 1/1996 z dnia 15 stycznia o ochronie prawnej dzieci.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Badania. Proszę postawić znak X w kratce, aby zaznaczyć swoją zgodę:

□ Upoważniam 24Genetics do scedowania anonimowych danych pochodzących z analizy mojego DNA na potrzeby wszelkich studiów, badań i statystyk, jakie uzna za konieczne.

□ Nie upoważniam firmy 24Genetics do przekazania anonimowych danych pochodzących z analizy mojego DNA.

W przypadku, gdy zaznaczysz pierwsze pole, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz, że 24Genetics promuje rozwój badań naukowych i w związku z tym zgadzasz się, aby 24Genetics przeprowadziła wspomniane badania z Twoimi danymi pod następującymi warunkami:

-Przechowywanie danych: Użytkownik wyraźnie zezwala, aby jego informacje genetyczne i/lub fenotypowe uzyskane w wyniku zawarcia umowy na produkty i/lub usługi firmy 24Genetics były przechowywane w jej bazie danych w anonimowym formacie i wykorzystywane przez personel firmy 24Genetics lub personel upoważniony przez firmę 24Genetics do prowadzenia badań z wykorzystaniem wspomnianej bazy danych. -Badania towarzyszące: Użytkownik wyraźnie upoważnia 24Genetics do zawierania umów, na warunkach, jakie uzna za stosowne, z innymi organizacjami lub osobami, które prowadzą badania naukowe. W tym celu Użytkownik udziela bezinteresownej zgody firmie 24Genetics, jak również innym organizacjom lub osobom na prowadzenie wspomnianych badań z wykorzystaniem anonimowych danych zgromadzonych przez 24Genetics oraz na publikowanie ich wyników. W żadnym wypadku tożsamość użytkownika nie zostanie ujawniona ani poznana przez organizacje lub osoby, z którymi 24Genetics zawrze umowy w celu promowania badań naukowych w dziedzinie biomedycznej/genetycznej.

RYZYKO

24Genetics rozumie, że pomoc swoim klientom w uzyskaniu dostępu i zrozumieniu ich informacji genetycznej jest bardzo interesująca. Jednakże, dostęp i zrozumienie informacji genetycznej jest skomplikowane i nie jest wolne od ryzyka. W związku z tym, podpisując niniejszą Umowę, użytkownik manifestuje wiedzę i akceptację tych możliwych zagrożeń. Poniżej, wyłącznie w celach ilustracyjnych, znajdują się niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę i zaakceptować poprzez niniejszą Zgodę, wyrażoną przed wynajęciem usług 24Genetics:

Odkrycie nieoczekiwanych informacji. Jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz o sobie informacje genetyczne, których się nie spodziewałeś. Takie informacje genetyczne mogą w pewnych sytuacjach wywołać stres emocjonalny, a w niektórych przypadkach mogą nawet zmienić życie. Konkretnie, możesz odkryć o sobie rzeczy, które mogą Cię zaniepokoić. Na przykład, możesz mieć większe niż przeciętnie w danym segmencie populacji prawdopodobieństwo zachorowania na określone schorzenie, patologię lub chorobę. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do odwołania niniejszej Umowy w dowolnym momencie w formie pisemnej (prawo to nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań ekonomicznych przyjętych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług przez 24Genetics).

Minimalne błędy analizy. Bez uszczerbku dla tego, co wyrażono w poniższym ustępie, informuje się, że 24Genetics przestrzega rygorystycznych protokołów jakości w procesie analizy DNA. Niemniej jednak, niezwykle mała część (<0,05%) danych wygenerowanych podczas procesu przeprowadzonego w zewnętrznym laboratorium 24Genetics może być nieprawidłowa lub nie może być zinterpretowana.

Przyszłe badania genetyczne. Przyszłe badania naukowe nad materiałem genetycznym mogą zmienić – całkowicie lub częściowo – interpretację Twojego DNA, ponieważ mogą zostać odkryte nowe markery genetyczne związane z ryzykiem wystąpienia różnych schorzeń, patologii lub chorób.

Nieudostępnianie danych genetycznych. Dane genetyczne, które są udostępniane osobom trzecim, niezależnie od tego, czy pochodzą one z usługi świadczonej przez 24Genetics, czy z innych źródeł, mogą zostać wykorzystane wbrew interesom użytkownika. Użytkownik jest informowany, że 24Genetics zdecydowanie zaleca, aby nie udostępniać swoich danych genetycznych osobom trzecim (w tym członkom rodziny, przyjaciołom, kolegom z pracy itp.) Nawet w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na udostępnienie swoich informacji genetycznych pracownikom służby zdrowia, ponosi ryzyko, że informacje te mogą stać się częścią historii medycznej użytkownika i z tego powodu mogą być w przyszłości dostępne dla niepożądanych osób trzecich (na przykład firm świadczących usługi dla służby zdrowia lub firm ubezpieczeniowych). Oświadczasz, że zdajesz sobie sprawę, że jeśli udostępniasz teraz drobne lub pozornie nieistotne informacje genetyczne, mogą one okazać się istotne w przyszłości, kiedy badania genetyczne będą zaawansowane i zostaną dokonane nowe odkrycia (na przykład odkrycie nowych markerów genetycznych związanych z ryzykiem wystąpienia różnych schorzeń, patologii lub chorób). W każdym przypadku Użytkownik potwierdza, że: (i) przyjmie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikające z udostępnienia osobom trzecim dostępu do danych genetycznych Użytkownika; oraz (ii) zwolni z odpowiedzialności 24Genetics, jej pracowników, kierowników, dyrektorów, wykonawców, podwykonawców, współpracowników, następców i upoważnionych przedstawicieli i uzna ich za wolnych od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z (A) wykorzystania lub przekazania jakichkolwiek informacji dostarczonych przez Użytkownika i/lub uzyskanych w konsekwencji usługi zamówionej w 24Genetics; oraz (B) przekazania lub wykorzystania informacji genetycznych lub innych danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik udostępni te informacje osobom trzecim – celowo lub nieumyślnie – lub osobom trzecim w celu postawienia diagnozy lub w innych celach.

 
  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon